Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Tváoe Ji?ní Ameriky: Chile a Brazílie


banner

Tváoe Ji?ní Ameriky: Chile a Brazílie


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1943662


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za přírodou, za sluncem, dobrodružný
Nástupní země Česká republika
Nástupní místo Praha
Začátek zájezdu 26.09.2018
Konec zájezdu 06.10.2018
Počet nocí 8
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Se snídaní
  Tisk stránky Tisknout
* letenku Praha - Santiago - Calama - Santiago - Rio de Janeiro - Praha veetni leti?tních tax a poplatku, v optimální knihovací toídi.
* roz?ioující balíeky v?dy zahrnují letenky (napo. Santiago - Puerto Montt a zpit), ubytování, výlety s pruvodcem a vstupy do parku. Poi kombinaci více roz?ioujících balíeku = vit?í sleva na letenky
* ve?keré transfery a dopravu
* ubytování dle programu ve dvoulu?kových pokojích - na výbir ze 3 kategorií hotelu A-B-C resp. jakékoliv dal?í ubytování a rezorty vám rádi vy?ádáme
* výlety jsou pooádány s anglicky mluvícím pruvodcem ve skupini resp. s poíplatkem se soukromým pruvodcem, nejste tak soueástí ?ádni skupiny, toto platí i pro roz?ioující balíeky
* v?echny vstupy do NP a památek bihem výletu
* základní poji?tiní léeebných výloh
* poji?tiní CK proti úpadku


* odletovou taxu z Chile: cca 10 USD
* osobní výdaje
* spropitné


Ubytování:
Kat. C: základní (**-***)
Santiago: Montecarlo a pod.
San Pedro Katarpe / Tambillo
Puerto Varas: Casa Kalfu / Germania
Punta Arenas: Los Navegantes / Chapital
Puerto Natales: Hostal Milodon / Alcazar
Rio de Janeiro: Atlantis Copacabana
Velikonoení ostrov: hotel Oceania / Otai Sup
Vodopády Iguazu: Aguas Do Iguacu
kat. B: stoední (*** - ****)
Santiago: Torremayor / Bonaparte
San Pedro: Casa Don Tomas / Host. San Pedro
Puerto Varas: Hotel Solace vista Iglesia / Colonos Mirador
Punta Arenas: Isla Rey Jorge / Finis Terrae
Puerto Natales: Saltos del Paine / Martin Gusinde
Rio de Janeiro: Windsor Leme
Velikonoení ostrov: Iorana
Vodopády Iguazu: Recanto Park Thermas & Resort
kat. A: luxusní (**** - *****+)
Santiago: Regal Pacific / Kennedy
San Pedro: Altiplanico / Kimal
Puerto Varas: Cumbres Patagónicas / Gran Colonos del Sur
Punta Arenas: Dreams / Cabo de Hornos
Puerto Natales: Costaustralis Sup / Indigo
Rio de Janeiro: Windsor Atlantica Hotel
Velikonoení ostrov: hotel Altiplanico Rapa Nui/ Hare Noi
Vodopády Iguazu: Das Cataratas by Orient-Express

Pou?ti, hory a voda - toi prvky, které k Chile, vklíniné mezi Tichý oceán z jedné strany a vysoké Andy z druhé, neodmyslitelni patoí a utváoí z nich jednu z tich méni turisticky prozkoumaných zemí Ji?ní Ameriky. To v?ak nic neminí na tom, ?e je Chile tím pravým místem pro dobrodruhy a pro ty, kteoí hledají unikátní a neporu?enou poírodu.

Rio de Janeiro - jedno z nejvit?ích a nejkrásnij?ích mist svita, nazývané CIDADE MARAVILHOSA ? nádherné misto. Misto s ú?asnou polohou mezi nádherným zálivem s rozmanitými ostruvky a vysokým hoebenem, na nim? ji? zaeíná prales. Misto, kde horská pásma spadají a? do centra mista a poetínají kouzelné plá?e. Nepoeberné mno?ství zátok, zálivu a výbi?ku, svitoznámé vrcholy Cukrová homole ei Corcovado, to v?e uchvátí srdce ka?dého náv?tivníka.

Cena za os. - hotel kat. C / skupinové výlety 82 590,- Kč Cena za os. - hotel kat. B / skupinové výlety 92 000,- Kč
Cena za os. - hotel kat. A / skupinové výlety 106 950,- Kč Cena za os. - hotel kat. B / výlety se soukromým pruvodcem 114 390,- Kč
Cena za os. - hotel kat. A / výlety se soukromým pruvodcem 131 590,- Kč    

26.09. - 06.10.2018 11 dní od 0,- Kč 03.10. - 13.10.2018 11 dní od 0,- Kč
10.10. - 20.10.2018 11 dní od 0,- Kč 17.10. - 27.10.2018 11 dní od 0,- Kč

1. den: PRAHA - SANTIAGO
Odlet z Prahy do Santiago de Chile.

 
10. den: RIO DE JANEIRO - PRAHA
Transfer na leti?ti a odlet do Prahy. 
11. den: POÍLET
Poílet do Prahy 
2. den: SANTIAGO
Poivítání na leti?ti v Santiaga transfer do vybraného hotelu. Odpoledne Vás eeká prohlídka mista s nejzajímavij?ími památkami Santiaga. Prohlednéte si centrální námistí, katedrálu, krásnou budovu hlavní po?ty i radnici. Vydáte se také k prezidentskému sídlu ?La Moneda? a dal?ím neméni zajímavým místum v okolí. Po prohlídce se pruvodcem vydáte do východní eásti Santiaga, kde se nachází moderní centrum mista. Odpoledne návrat zpit do hotelu.  
3. den: VALPARAISO AND VIÑA DEL MAR
Výlet do Valparaísa a Vioa del Mar. Puvabné historické Valparaíso se rozkládá poevá?ni na kopcích, je zde celkem 16 lanovek (místní jim oíkají ascensores - výtahy), co? je nejvit?í poeet v jednom misti na sviti. Valparaíso je starobyle pusobící misto s velkým poístavem. Puvab Valparaísa má dvi slo?ky: chlapsky drsný poístav a spí?e ?ensky oblé kopce, ú?asná sídla a poetické dlá?diné ulice. Vioa del Mar je nazývána mistem zahrad. Odpoledne návrat do Santiaga de Chile 
4. den: SANTAGO - ATACAMA
Po snídani transfer na leti?ti a odlet do Calamy, v pou?ti Atacama. Na leti?ti Vás poivítá pruvodce a vydáte se do San Pedro de Atacama skrze pohooí Domeyko. Odpoledne Vás eeká výlet do Misieního údolí kam pojedete poes Salt Mountain Range a kde se Vám naskytnou panoramatické výhledy na Údolí smrti. Pak u? Vás eekají vysoké duny poírodní solný monument ?Las Tres Marias?. Nakonec s jedineeným západem sluncem v zádech, se vydáte na cestu zpit do San Pedro. Poenocování. 
5. den: ATACAMA
Po snídani Vás eeká exkurze na slané pláni v pou?ti, dále laguna Chaxa a rezervace Flamingos National Reserve, kde se vyskytují 3 ze 6 druhu plameoáku na sviti. Dále se vydáte na vysoko polo?ené pláni s lagunami Miscanti a Miñiques. Po obidi si prohlédnete misteeko Toconao s puvabným kostelem San Lucas a vi? Campanario. Pozdiji návrat zpit do San Pedro. Poenocování. 
6. den: ATACAMA
Brzy ráno exkurze ke gejzírum El Taito, které se nacházejí na nejvý?e polo?eném místi na sviti a které chrlí vodu jen 1x denni poi úsitu, tvooí neobyeejné formace díky minerálum obsa?eným ve vodi a vypou?tijí vysoké mraky páry nad sebou. Lehký trek v okolí, kde si prohlédnete dal?í místa s velkou geotermální aktivitou. Po snídani budete mít mo?nost vykoupat se poírodních horkých pramenech. Návrat do San Pedro. Odpoledne výlet do laguny Cejar, nacházející se poímo v srdci slanisek pou?ti Atacama, s extrémni vysokou koncentrací soli a lithia je koupání v této vodi je?ti sna??í ne? v Mrtvém mooi. Budete mít mo?nost si tento jedineený zá?itek vyzkou?et a poitom pozorovat nádhernou okolní krajinou. Návrat do hotelu. Poenocování.  
7. den: SANTIAGO - RIO DE JANEIRO
Transfer na leti?ti a odlet do Ria.
Po poíletu transfer z leti?ti do hotelu u plá?e Copacabana nebo Ipanema. Ubytování.

Rio de Janeiro - jedno z nejvit?ích a nejkrásnij?ích mist svita, nazývané CIDADE MARAVILHOSA ? nádherné misto. Misto s ú?asnou polohou mezi nádherným zálivem s rozmanitými ostruvky a vysokým hoebenem, na nim? ji? zaeíná prales. Misto, kde horská pásma spadají a? do centra mista a poetínají kouzelné plá?e. Nepoeberné mno?ství zátok, zálivu a výbi?ku, svitoznámé vrcholy Cukrová homole ei Corcovado, to v?e uchvátí srdce ka?dého náv?tivníka. 
8. den: RIO DE JANEIRO
Dopoledne Vás eeká puldenní prohlídka mista (4 hod.) s výletem na Corcovado, Nejvy??í bod horského hoebenu v Riu, 704 m vysoký vrchol viditelný ze v?ech míst v Riu. Pozemní lanová dráha vystaviná ji? v roce 1884 vás zaveze a? k samému vrcholu a poskytne vám nezapomenutelné pohledy na misto, stejni jako kouzelný prujezd pravým pralesem. Socha Krista, vystaviná na samém vrcholu v roce 1931, se ji? dávno stala hlavním symbolem mista. Její vý?ka je 30 metru, váha 1 145 tun a rozpití rukou je 28 metru.
Vydáte se také na Cukrovou homoli - Vrchol vysoký 390 m, který prudce ukoneuje horský hoeben poímo na poboe?í. Jeden z nejznámij?ích a nejvyhledávanij?ích cílu turistu, poímo uprostoed mista nad plá?í Copacabana. Po výjezdu lanovkou na vrchol kopce se vám nabídne úchvatný pohled na Rio, velikou zátoku zaoezávající se do pevniny i na scenérii hor protínajících misto. Na jedné strani oceán s mno?stvím drobných ostruvku, na strani druhé misto zakoneené dal?ím symbolem mista - vrcholem Corcovado se sochou Krista. 
9. den: RIO DE JANEIRO
Volný program, odpoeinek na plá?i.

Fakultativni:
Celodenní výlet na tropické ostrovy s nádherným koupáním a bohatým obidem s typickými brazilskými specialitami. Z ruchu Ria se poenesete do nádherné oblasti nikolika stovek drobných ostruvku s ú?asnou poírodou. Výletní loi Vás proveze oblastí ostruvku a po krátké zastávce v jedné z nejhezeích zátok s koupáním poímo z lodi Vás zaveze na malý ostrov, kde budete mít mo?nost si prohlédnout poírodu s pralesním porostem s mno?stvím orchidejí, bromélií i dovádivých opic, odpoenout si na plá?i a vykoupat se. Zde bude rovni? poipraven obid s mnoha brazilskými specialitami. V podveeer návrat zpit. 
Roz?ioující balíeek Jezerní oblast (Chile) 4 dny /
1. den: SANTIAGO - PUERTO MONTT
Odlet do Puerto Montt v jezerní oblasti severní patagonie. Po poíletu transfer do hotelu v Puerto Varas, které le?í asi 20 kilometru od leti?ti a poímo u nádherného jezera Llanquihue. Odpoledne prohlídka mista Frutillar s pruvodcem, které le?í na boehu tohoto jezera, a které poskytuje nádherné pohledy na sopku Osorno, na druhé strani. Poenocování.

2. den: Po PEULLA (snídani, obid)
snídani Vás eeká výlet. Vydáte se smirem k vesnici Ensenada, která le?í u horského jezera Llanquihue, kde Vás eekají poekrásné výhledy na jezero, za nim? se tyeí vulkán Osorno. Dále se vydáte k vodopádum na oece Petrohue a odtud k jezeru V?ech svatých, kde nasednete na loi a vydáte se na plavbu do mista Peulla s nádhernými výhledy na sopku Osorno, Puntiagudo a Tronador Odpoledne návrat zpit do hotelu. V ceni je i obid.

3. den: OSTROV CHILOE (snídani)
Po snídani Vás eeká poesun do poístavu, kde nasednete na loi, která Vás vezme poes pruliv Chacao na ostrv Chiloe, protkaný mytologickými bájemi. Po prohlídce s pruvodcem se odpoledne vrátíte zpit do hotelu. Poenocování.

4. den: PURTO MONTT (snídani)
Po snídani transfer na leti?ti a odlet.

Cena za osobu ve ve dvoulu?kovém pokoji:
Výlety ve skupini s anglicky mluvícím pruvodcem
kategorie ubytování C: 16.000 Ke/os.
kategorie ubytování B: 17.100 Ke/os.
kategorie ubytování A: 20.100 Ke/os.

Cena zahrnuje:
- letenku Santiago - Puerto Montt- Santiago veetni leti?tních tax
- ubytování na 3 noci ve zvoleném hotelu se snídaní
- 1x obid
- výlety ve skupini s anglicky mluvícím pruvodcem
- vstupy do národních parku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výlety s privátním anglicky mluvícím pruvodcem / bez skupiny
kategorie ubytování B: 22.100 Ke/os.
kategorie ubytování A: 24.690 Ke/os.

Cena zahrnuje:

- letenku Santiago - Puerto Montt- Santiago veetni leti?tních tax
- ubytování na 3 noci ve zvoleném hotelu se snídaní
- 1x obid
- výlety se soukromým anglicky mluvícím pruvodcem. Doprava a plavba 3. ve skupini
- vstupy do národních parku
 
Roz?ioující balíeek Torres del Paine (Chile) a Per
1. den: Odlet do PUNTA ARENAS -? PUERTO NATALES
Odlet do patagoniského Punta Arenas. Podle easu poíletu Vás eeká bui výlet lodí k velké kolonii Magelnských tueoáku do Otoway Sound. V poípadi pozdního poíletu prohlídka punta Arenas. Odpoledne odjezd autobusem do Puerto Natales.(250km). Ubytování v hotelu.

3. den: TORRES DEL PAINE (snídani)
Po snídani Vás vyzvedne pruvodce a vydáte se na celodenní výlet do NP TORRES DEL PAINE. Cestou se zastavíte u jeskyni Milodon. Cueva del Milodón je poírodní monument, 24 km severozápadni od od Puerto Natales. Jedná se o nikolik jeskyo a kamenných formací zvaných Silla del Diablo (Iáblova ?idle). V jedné z jeskyní byly objeveny kosti, ku?e a dal?í pozustatky ohromného lenochoda nazvaného Mylodon (Mylodon darwini), který vyhynul asi poed 12.000 lety. Odtud pak Va?e cesta vede poímo do srdce Torres del Paine, kde spatoíte jezero Nordenskjold, Pehoe a Salto Grande. Obid. Treking skrze les se stromy lenga a? k famoznímu výhledu na ledovec Grey Glacier. Nakonec nav?tívíte lagunu Amarga a pak u? Vás eeká návrat do hotelu v Puerto Natales. Poenocování.

3. den: TORRES DEL PAINE (snídani)
Volný program, který mu?ete vyu?ít k objevování nádherného parku Torres del Paine. Fakultativni treky s pruvodcem. Odpoledne návrat do Puerto Natales.
V poípadi zámu mo?nost zaji?tiní ubytování poímo v NP.

4. den: LEDOVCE BALMACEDA a SERRANO (snídani, obid)
Po snídani transfer do poístavu, odfkud se vydáte lodí k fjordu Poslední nadije se zastávkou u ledovcu Balmaceda a Serrano. Cestou spatoíte rozlehlé kolonie kormoránu a tuleou. Po poiplutí k poístavu Toro se vydáte na pi?í výlet puvodní patagonskou krajinou.
Obid se bude podávat na lodi.

5. den: PERITO MORENO (Argentina) (snídani, obid)
Dnes se vydáte s pruvodcem na celodenní výlet do Argentiny k ledovci Perito Moreno. Jedná se o jeden z nejvit?ích ledovcu svita je zapsán na seznamu svitového didictví UNESCO. Ledovec se nachází asi 80 kilometru od misteeka El Calafate v Národním Parku Los Glaciares. Na místi Vás pak eeká procházka po povalových chodnících s desítkami výhledu jak na jezero Lago Argentino, tak na ledovec Perito Moreno. Tento ledovec je jeden z mála ledovcu, který neustupuje, ale naopak stále postupuje vpoed do jezera a denni se odlamují jeho bloky a za hlasitého hominí se oítí do vod jezera. Odpoledne návrat zpit do hotelu v Puerto Natales, poípadni mo?nost poenocování v nedalekém El Calafate a následující den návrat zpit (za poíplatek, není v ceni). Poenocování.

NP Los Glacieres je chrániné území v Patagonii na jihu Argentiny v provincii Santa Cruz. Patoí k nejznámij?ím NP, které Argentina má. Na západi sousedí s chilským národním parkem Torres del Paine. V roce 1981 byl zapsán na seznam svitového didictví UNESCO. Park byl zalo?en v roce 1937 pro zachování a ochranu pevninských ledovcu, lesu ji?ních And a patagonské stepi, jeho rozloha je 4490 km². Je druhý nejvit?í z NP Argentiny. Ledovce, které se nacházejí v parku, patoí k nejvit?ím na ji?ní polokouli (s výjimkou Antarktidy). V parku se nachází hlavních 47 ledovcu, mimo nich zde bylo napoeítáno okolo 200 méni významných ledových mas. Ledovce v Los Glaciares se nacházejí ve vý?ce ji? okolo 1500 metru nad mooem. Nejvýznamnij?í ledovce jsou Upsala, Perito Moreno, Spegazzini. V národním parku je rozvinutá turistika. Výchozí body pro výpravy do parku jsou obce El Calafate a El Chaltén.

6. den ODLET (snídani)
Transfer na leti?ti a odlet.

Cena za osobu ve ve dvoulu?kovém pokoji:
Výlety ve skupini s anglicky mluvícím pruvodcem
kategorie ubytování C: 30.890 Ke/os.
kategorie ubytování B: 34.990 Ke/os.
kategorie ubytování A: 42.560 Ke/os.

Cena zahrnuje:
- letenku Santiago - Punta Arenas - Santiago veetni leti?tních tax
- ubytování na 5 nocí ve zvoleném hotelu se snídaní
- 2x obid
- výlety ve skupini s anglicky mluvícím pruvodcem
- výlet lodí k velké kolonii Magelanských tueoáku do Otoway Sound (15.10.-15.3.), v poípadi nepoízni poeasí nebo mimo sezonu, nebo pozdního poíletu náhradní program - prohlídka mista a okolí.
- vstupy do národních parku
- transfer autobusem Punta Arenas ? Puerto Natales ? Punta Arenas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výlety s privátním anglicky mluvícím pruvodcem / bez skupiny
kategorie ubytování B: 47.850 Ke/os.
kategorie ubytování A: 61.390 Ke/os.

Cena zahrnuje:
- letenku Santiago - Punta Arenas - Santiago veetni leti?tních tax
- ubytování na 5 nocí ve zvoleném hotelu se snídaní
- 2x obid
- výlety se soukromým anglicky mluvícím pruvodcem 1 a 2. den, výlety ve skupini 4. a 5. den
- výlet lodí k velké kolonii Magelanských tueoáku do Otoway Sound (15.10.-15.3.), v poípadi nepoízni poeasí nebo mimo sezonu, nebo pozdního poíletu náhradní program - prohlídka mista a okolí.
- vstupy do národních parku
- transfer autobusem Punta Arenas ? Puerto Natales ? Punta Arenas 
Roz?ioující balíeek Velikonoení ostrov 4 dny / 3 n
1. den: Santiago - Velikonoení ostrov
Odlet z chilského Santiagana Velikonoení ostrov. Poivítání na?ím místním, anglicky mluvícím zástupcem. Odpoledne volný program.

2. den: Velikonoení ostrov (snidani, obid)
Po snídani se vydáte s pruvodcem na první výlet. Nav?tívíte Tahai na západním poboe?í ostrova, kde se nacházejí toi Ahu, neboli kamenné podstavce, které slou?ili k podepoení soch moai: Ko Te Riku, Vai Uri a Taha. Odtud budete pokraeovat dále k Rano Raraku, co? je boení kráter dnes ji? neaktivní sopky Maunga Terevaka. Vnij?í svah kráteru Rano Raraku byl v dobi od ?estého do osmnáctého století lomem, ze kterého puvodní obyvatelstvo ostrova tesalo monolitické sochy Moai. Zde vás bude eekat i piknikový obid. Blízko sopky se nachází ahu zvané Tongariki, nejvit?í v celé Polynésii, nedaleko sopky Poike. Plo?ina ahu je více ne? sto metru dlouhá a okolo dvou metru vysoká. Na ahu je vztyeeno 15 soch Moai, veetni nejti??í dokoneené a vztyeené sochy, vá?ící 86 tun. Ahu Tongariki bylo hlavní centrum Hotu Iti, svazu východních domorodých obyvatel Velikonoeního ostrova. Dále se vydáte k Te Pito Kura, kde se u znieeného podstavce nachází nejvit?í moai na ostrovi. V soueasnosti socha le?í na zemi. Na jedné strani tohoto ahu se nachází velký kruhovitý kámen, který je známý pod názvem Energy Rock kvuli svému magnetismu. Po této náv?tivi se vydáte k poslední platformi Ahu Nau Nau. Nakonec cestu zakoneíte ná krásné plá?i Anakena. Anakena je spolu s plá?í Ovahe jednou ze sedmi eástí Národního parku Rapa Nui. Je to jedno z mála míst ostrova, umo?oující dobrý poístup z mooe, proto?e jinak v podstati celé poboe?í Velikonoeního ostrova se vyznaeuje strmými, obtí?ni poístupnými útesy. V okolí plá?e se nachází dvi plo?iny Ahu. Na první, Ahu Ature Huki, je pouze jedna socha Moai, na druhé Ahu Nau Nau je sedm soch.
Návrat do hotelu.

3. den: Velikonoení ostrov (snídani)
Po snídani se vydáte s pruvodcem na pul denní výlet k Rano Kau. Rano Kau je 324 metru vysoká vyhaslá sopka tvooící jihozápadní eást ostrova. Kráter sopky je rozlohou nejvit?ím z kráteru, nalézajících se na ostrovi. Rano Kau je soueástí svitového didictví UNESCO a je jednou ze sedmi eástí Národního parku Rapa Nui.
Dále vás eeká oboadní vesnice Orongo, která byla a? do devatenáctého století centrem kultu Ptaeího mu?e. Vesnice Orongo se nachází na dramatickém místi jihozápadní eásti hoebenu kráteru Rano Kau. Ahu Vinapu - archeologická lokalita na Rapa Nui, Ceremoniální centrum obsahuje jednu z vit?ích ahu na ostrovi. Dopolední cestu zakoneíte u tajuplné jeskyni Ana Kai Tangata.

Odpoledne Vás eeká druhá eást programu - výlet Ahu Akivi: Nav?tívíte Ahu Akivi se sedmi sochami Moai. Na rozdíl od ostatních kultovních center, Ahu Akivi se nenalézá na poboe?í, ale ve vnitrozemí ostrova. Je to také jediná Ahu, její? sochy jsou nasmirovány oblieeji k oceánu.
Puna Pau je lom v malém kráteru, nacházející se na okraji obce Hanga Roa, na jihozápadi Velikonoeního ostrova a je soueasni také název jedné ze sedmi eástí Národního parku Rapa Nui.
Dále náv?tiva jeskyni Ane Te Pahu, která bývala obydlená a Puna Pau, lomu nacházejícího se na svazích Rano Kau.Rano Kau - 324 metru vysoká vyhaslá sopka tvooící jihozápadní eást ostrova. Kráter sopky je rozlohou nejvit?ím z kráteru, nalézajících se na ostrovi. Rano Kau je soueástí svitového didictví UNESCO a je jednou ze sedmi eástí Národního parku Rapa Nui.Zde se z eervené vulkanické lávy vyrábili pukaos - klobouky, které maji maoi na hlavách. Návrat zpit do hotelu.

4. den: Velikonoení ostrov - Santiago
Transfer na leti?ti a odlet do Santiaga.

Cenovou nabídku naleznete zde
 
Roz?ioující balíeek vodopády Iguazu (Brazílie) 3 d
Iguazu - nav?tivte jedny z nejkrásnij?ích vodopádu na sviti!
1. den: RIO DE JANEIRO - IGUAZU Transfer na leti?ti a odlet do Cataratas u vodopádu Iguazu. Transfer do hotelu. Ubytování.
Odpoledne vás eeká výlet na brazilskou stranu vodopádu ? tato eást nabízí jiné pohledy na vodopády ? jedná se spí?e o panoramatické výhledy na celé vodopády. V záviru Vás doevené chodníeky dovedou a? témio do nitra Iáblova chotánu, kde Vás zalije mohutná vodní toí?? a poíjemná sprcha se Vám odvdieí nádhernými duhami. Délka trvání výletu ? cca 5 hodin.
Odpoledne návrat zpit do hotelu.

2. den: IGUAZU
Celodenní výlet na argentinskou stranu vodopádu Iguazu ? jedná se snad o nejkrásnij?í vodopády na sviti. ?ir?í ne? Viktoriny vodopády a vy??í ne? Niagara, nabízejí v délce témio 3 km nezapomenutelný pohled na bezmála 300 vodopádu a kaskád padajících do hloubky a? 80 m. Vodopády se nachází na hranicích mezi Brazílií a Argentinou a nelze opomenout jejich náv?tivu ani z jedné strany. Celý zá?itek je kromi osvi?ení vodní toí?tí a okouzlení neseetnými duhami doplnin i divokou bujnou vegetací okolních pralesu s mno?stvím tropických rostlin i exotických zvíoat.
Argentinská eást národního parku Vám nabídne naprosto ú?asné pohledy na vodopády, které máte mo?nost pozorovat z horní i spodní eásti z bezprostoední blízkosti. Po krátké procházce národním parkem poijdete k rozsáhlému systému lávek, schodu a mustku, které Vám umo?ní v délce nikolika kilometru procházet a obdivovat z bezprostoední blízkosti jednotlivé eásti systému vodopádu i celkový pohled na témio toi kilometry dlouhý pás v?ech vodopádu. Nejú?asnij?ím zá?itkem je vyhlídka na eástí vodopádu nazvané Iábluv chotán, kde se valí masy vod s usilovným hukotem a vodopády máte témio na dosah ruky. Fakultativni jízda raftem po oece a? poímo pod vodopády. Délka trvání výletu ? cca 8 hodin.

3. den: IGUAZU - Odlet
Transfer na leti?ti a odlet.

Cena za osobu ve ve dvoulu?kovém pokoji:
Výlety ve skupini s anglicky mluvícím pruvodcem
kategorie ubytování C: 16.330 Ke/os.
kategorie ubytování B: 19.550 Ke/os.
kategorie ubytování A: 27.000 Ke/os.

Cena zahrnuje:
- letenku Rio - Iguazu - Rio veetni leti?tních tax
- ubytování na 2 noci ve zvoleném hotelu se snídaní
- 1x skupinový puldenní výlet na brazilskou stranu vodopádu a 1x celodenní výlet na argentinskou stranu vodopádu

Cena nezahrnuje:
- vstup do národního parku - platba na místi: Brazílie: 24 USD/os., Argentina: 34 USD/os.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výlety s privátním anglicky mluvícím pruvodcem / bez skupiny
kategorie ubytování C: 20.200 Ke/os.
kategorie ubytování B: 23.500 Ke/os.
kategorie ubytování A: 35.170 Ke/os.

Cena zahrnuje:
- letenku Rio - Iguazu - Rio veetni leti?tních tax
- ubytování na 3 noci ve zvoleném hotelu se snídaní
- 1x skupinový puldenní výlet na brazilskou stranu vodopádu a 1x celodenní výlet na argentinskou stranu vodopádu
- vstup do národního parku jak na brazílskou stranu vodopádu, tak i argentinskou 


Objednáváte termín: 26.09.2018-06.10.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za os. - hotel kat. C / skupinové výlety (82 590,- Kč)   
Cena za os. - hotel kat. B / skupinové výlety (92 000,- Kč)   
Cena za os. - hotel kat. A / skupinové výlety (106 950,- Kč)   
Cena za os. - hotel kat. B / výlety se soukromým pruvodcem (114 390,- Kč)   
Cena za os. - hotel kat. A / výlety se soukromým pruvodcem (131 590,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz