Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Velký okruh Jihoafrickou republikou: safari, mooe, plá?e, hory, a Kapské Misto


banner

Velký okruh Jihoafrickou republikou: safari, mooe, plá?e, hory, a Kapské Misto


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1979132


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za přírodou, treking, safari
Nástupní země Jihoafrická republika
Nástupní místo
Začátek zájezdu 23.10.2018
Konec zájezdu 09.11.2018
Počet nocí 17
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Dle programu
  Tisk stránky Tisknout
Ve?kerou pozemní poepravu expediením terénním vozidlem dle programu
17x ubytování ve dvoulu?kových pokojích dle programu
Stravu dle programu (ve. vody a kávy, eaje, d?usu k snídani)
Doprovod kvalifikovaného anglicky mluvícího pruvodce po celou dobu expedice
Vstupy do v?ech uvedených národních parku a rezervací
Aktivity dle programu (pokud není uvedeno jinak) - napoíklad:
* pi?í safari
* safari v otevoeném d?ípu
* Krugeruv národní park
* rezervace v Zululandu
* Draeí hory
* Svazijské království
* náv?tiva vinaoské farmy v Kapsku
* Garden Route
* NP Tsitsikamma
* Kapské Misto
* pi?í vý?lap na Stolovou horu
* Hout Bay
* mys Dobré nadije
Zdravotní poji?tiní ERV (doíve Evropské cestovní poji??ovny)
Zákonné poji?tiní CK proti úpadku


Letenky
Leti?tní transfery
Ubytování poed a po programu
Nápoje a stravu kromi uvedených
Osobní výdaje a spropitné
Poipoji?tiní (storno, zavazadla, odpovidnost?)


Nemáte s kým cestovat? Jste singl?
Pokud nemáte par?áka na cesty, nechcete cestovat sám, poiplácet znaené eástky za jednolu?kové pokoje ei být navíc ve skupince páru a rodin, máme pro vás oe?ení. Slo?ení skupin afrických expedic v náklaiáku je mezinárodní, setkáte se tedy s lidmi podobného zamioení prakticky z celého svita. Veeer sedíte spoleeni kolem ohni a nikdy nemáte pocit, ?e jste sami nebo snad navíc. Díky spoleeným zá?itkum se rychle vytvooí parta a doív, ne? va?e cesta skoneí, tak u? spoleeni plánujete dal?í? Pokud vám tedy nevadí, ?e budete v poípadi potoeby sdílet pokoj s dal?ím úeastníkem stejného pohlaví, je tento typ cesty ideálním pro vás, samostatné cestovatele.
Pro ty, kteoí se nedomluví anglicky, máme vypsané termíny s eeským pruvodcem.

V Jihoafrické republice najdete nádhernou krajinu, hojnost divokých afrických zvíoat, rozli?né kultury, poíjemné klima a ?civilizaci? na úrovni té evropské. Toto v?e z ní dilá velmi zajímavou turistickou destinaci. Jihoafrická republika je obrovská zemi ? poibli?ni tak velká jako celá Evropa ? a vyznaeuje se neuvioitelnou poírodní i kulturní rozmanitostí: najdete tu rozpálené pou?ti i zasni?ené vrcholky hor, primitivní koovácké národy i vyspilou západní civilizaci.

Tento poznávací zájezd do Jihoafrické republiky vás zavede mimo jiné k Blyde River Canyon, do vihlasného Krugerova národního parku, do maliekatého království jménem Svazijsko, do známé rezervace Hluhluwe, na dovolenkové poboe?í Indického oceánu, projedete majestátní Draeí hory, zastavíte se na divokém poboe?í Wild Coast, nevynecháte romantickou Garden Route a nakonec vás eeká jedno z nejkrásnij?ích mist svita - Kapské Misto.

Nav?tívíte to zásadní, ale budete se pohybovat i mimo hlavní turistické cesty, abyste si dosyta u?ili nádherné liduprázdné poírody.

Dule?itá informace
Bihem této cesty budete spát v jednoduchých lod?ích. Program je pro pohodovi ladiné úeastníky se smyslem pro dobrodru?ství. V prubihu cesty je naplánována oada pi?ích výletu, je tedy nutné být vybaven standardní fyzickou kondicí, malým batu?kem a kvalitními botami na chození.

Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji 50 990,- Kč Poipoji?tiní 1 490,- Kč

23.10. - 09.11.2018 18 dní od 0,- Kč 26.10. - 12.11.2018 18 dní od 0,- Kč
30.10. - 16.11.2018 18 dní od 0,- Kč 02.11. - 19.11.2018 18 dní od 0,- Kč
06.11. - 23.11.2018 18 dní od 0,- Kč 09.11. - 26.11.2018 18 dní od 0,- Kč
13.11. - 30.11.2018 18 dní od 0,- Kč 16.11. - 03.12.2018 18 dní od 0,- Kč
20.11. - 07.12.2018 18 dní od 0,- Kč 23.11. - 10.12.2018 18 dní od 0,- Kč
27.11. - 14.12.2018 18 dní od 0,- Kč 30.11. - 17.12.2018 18 dní od 0,- Kč
04.12. - 21.12.2018 18 dní od 0,- Kč 07.12. - 24.12.2018 18 dní od 0,- Kč
11.12. - 28.12.2018 18 dní od 0,- Kč 14.12. - 31.12.2018 18 dní od 0,- Kč
18.12. - 04.01.2019 18 dní od 0,- Kč 21.12. - 07.01.2019 18 dní od 0,- Kč
25.12. - 11.01.2019 18 dní od 0,- Kč 28.12. - 14.01.2019 18 dní od 0,- Kč

1. den Johannesburg ? Bush Lodge
V easných ranních hodinách odjezd z Johannesburgu. Vydáte se na východ do provincie Mpumalanga a cestou budete mít mo?nost obdivovat její krásnou kopcovitou krajinu. Nav?tívíte historický Dullstroom, kde si budete moct dát obid (na vlastní náklady). Budete pokraeovat dál severní eástí Draeích hor a nakonec sjedete z hor do ní?iny. Odpoledne se ubytujete v lod?i na území soukromé rezervace, která je soueástí poilehlého národního parku Kruger. Jednotlivé parky neoddilují ?ádné ploty, tak?e zvio se mu?e volni pohybovat po celém území.
Lodge je citlivi zakomponovaná do okolní bu?e, eeká vás ubytování v pohodlných stanech s vlastním poíslu?enstvím. Osvi?ení po cesti najdete v malém bazénu. Veeeoe bude dnes poipravená na ohni uprostoed krásné africké poírody.veeeoe 
11. - 12. den Wild Coast
Easni ráno se vydáte na cestu. Minete Durban a pojedete podél ji?ního poboe?í do oblasti Wild Coast (Divoké poboe?í). Jak ji? název napovídá - jedná se o opravdu panenské území, které bylo v?dycky stranou výstavby, a díky tomu zde najdete africkou poírodu v její neposkvrniné podobi. Jsou zde nekoneené plá?e, poírodní estuáry, zelené pahorky poseté tradieními vesnicemi kmene Xhosa.
Eekají vás dvi noci v této odlehlé eásti jihoafrického poboe?í a celý den budete mít na bli??í prozkoumání okolní poírody.

Snídani - obid - veeeoe 
13. den Frontier Country
Po snídani opustíte zelené poboe?ní lesy a vydáte se na cestu na západ. První zastávka bude v muzeu Nelsona Mandely v misteeku Umtata a odsud budete pokraeovat k rodi?ti tohoto velikána.
Budete pokraeovat územím, kterému se oíká Frontier Country. tato oblast byla osídlena evropskými osadníky ji? kolem roku 1820 a byla diji?tim mnoha bitev. Dne?ní noc strávíte v penzionu u misteeka Grahamstown.


Snídani ? obid - veeeoe 
14. - 15. den Garden Route
Dnes se vydáte na cestu easni ráno. Pojedete po vyhlá?ené Garden Route. Va?e první zastávka bude v národním parku Tsitsikamma, kde vás eeká procházky podél poboe?í k ústí oeky Storms.
Dále budete pokraeovat smirem ke Knysni a odvá?livci si budou mít mo?nost vyzkou?et nejvy??í bungee skok na sviti (216m) - na vlastní náklady.

Veeer dorazíte do Knysny, kde se na dal?í dvi noci ubytujete ve výborni polo?ené lodgi s výhledem na lagunu.

Dal?í den budete mít volný a mu?ete jej vyu?ít k nikteré z mnoha aktivit, které Knysna nabízí: projí?ika na mooském kajaku, vyjí?ika na horském kole, náv?tiva místního townshipu, plavba na katamaránu ... (tyto aktivity jsou na vlastní náklady).
A nebo jen mu?ete relaxovat v nikteré z mnoha restaurací a kaváren na Waterfrontu.

Snídani ? obid ? veeeoe // Snídani
V prubihu pobytu v Knysni jsou jeden obid a jedna veeeoe na vlastní náklady. 
16. - 18. den Kapské Misto
Ráno poklidná snídani a poté vyrazíte po ?poboe?í velryb? do Kapského Mista, kam dojedete v pozdním odpoledni. Ubytování v lod?i, která se nachází u mooe v eásti mista zvané Sea Point. Kapské Misto (Mother City, jak se mu také oíká) patoí bezpochyby mezi nejkrásnij?í mista na sviti. Bihem dvou dní zde budete mít eas podívat se na Cape Point, Hout Bay, Waterfront a dal?í zajímavosti. Nesmí samozoejmi chybit ani ochutnávka vína na jedné z místních vinic. Také vás eeká výstup na Stolovou horu.

Snídani 
2. den Bush Lodge
Den zaenete tradieni easni a s tradiení kávou a suchary. Poté vyrazíte na asi toíhodinové pi?í safari. Budete hledat zvio a pravidelni dilat zastávky, aby vás mohl pruvodce zasvitit do základu stopování v bu?i a upozornit vás na v?echny zajímavé rostliny. Pozdiji ráno se vrátíte do lod?e, kde vás bude eekat vydatný brunch. Po nim bude eas na relaxaci u bazénu. Odpoledne vyrazíte na safari v otevoeném voze, které se protáhne a? do veeerního safari. Pobyt v bu?i veeer a v noci znamená, ?e budete mít ?anci spatoit tvory, kteoí vyrá?ejí na lov teprve po setminí. Po návratu vás eeká tradiení jihoafrická veeeoe u grilu ? braai.

Easná snídani ? brunch ? veeeoe 
3. den Panorama Route - Hazyview
Dne?ní den poznávacího zájezdu do Jihoafrické republiky budete vstávat za svítání a na úvod dne vás eeká vydatná snídani. Poté se vydáte poznávat krásu vyhlá?ené Panorama Route. První zastávka bude u výhledu na toetí nejvit?í kaoon na sviti - Blyde River Canyon.Odsud budete pokraeovat k Bourkes Luck Potholes, kde vás eeká procházka k podivuhodným hrncum vyhloubeným divokou vodou ve skále.Cestou se je?ti zastavíte u výhledu Gods Window a pak budete pokraeovat do vesnieky Graskop. Graskop le?í na hrani vysoeiny a vy si tady udiláte zastávku na obid (na vlastní náklady).
Z Graskopu sjedete poes Kowyn Pass do ní?iny a v odpoledních hodinách dorazíte do Hazyview, kde na vás bude eekat veeeoe a pohodlí Greenfire Lodge Hazyview. Po celém dni budete mít mo?nost relaxovat s drinkem na terase nad oekou Sabie.

Snídani ? veeeoe 
4. den Krugeruv národní park
Easni ráno opustíte Hazyview a vydáte se na krátkou cestu do proslulého Krugerova národního parku. Zde strávíte celý den pozorováním zvioe. Na nikterém z piknikových míst uvnito parku si dáte brunch a odpoledne budete pokraeovat ve svém safari.
Naveeer se zase vrátíte do své lodge v Hazyview, kde vás eeká veeeoe.

Brunch ? veeeoe 
5. den Svazijsko - Zululand
Dnes se po snídani vydáte na jih do maliekého afrického království jménem Svazijsko. Cestu vám zpoíjemní krásná krajina a vesnice, kterými budete projí?dit. Pdpoledne vstoupíte opit do Jihoafrické republiky, do oblasti kdysi ovládané slavným Shaka Zulu. Dal?í dvi noci strávíte v lod?i na území soukromé rezervace sousedící s národním parkem St. Lucia.

Snídani - obid - veeeoe 
6. den Zululand
Dnes vás eeká poklidný start dne. Poté - podle sezony a aktuální aktivity zvioe - se vydáte na procházku nebo safari vozem do jedné z rezervací v této oblasti.


Snídani ? obid ? veeeoe 
7. - 8. den Draeí hory
Dnes se vydáte do vnitrozemí a budete projí?dit malebnou kopcovitou krajinou, která se v na?í dobi zdá být zcela idylická. Nebylo tomu tak v?ak v?dy - tato oblast byla svidky mnoha bitev: bojovali zde Zuluové, Búrové i Britové.
Odpoledne dorazíte do majestátních Draeích hor. Posledních pár kilometru cesty do horské lod?e vás poveze terénní vuz, nebo mu?ete jít pi?ky. Nahooe vád eeká ubytování uprostoed opu?tiné nádherné poírody s výhledy na okolní hory. Posaite se na terasu svého srubu, dopoejte si sklenieku výborného jihoafrického vína a u?ijte si výhledu na dominantu Draeích hor - Amphiteatre.

V prubihu dal?ího dne se vydáte na pi?í túru na horský hoeben nad lodgí. Cestou se zastavíte u tisíce let sraých skalních kreseb Sanu.
Budete se pohybovat po stezkách Draeích hor, kde nepotkáte za celý den ani ?iváeka, spoleenost vám budou dilat jenom paviáni a supi a mu?ete tedy neru?eni obdivovat krásu hor a poírody.
Zájemci mu?ou vyrazit do okolí i v kooském sedle (není soueástí programu).

Snídani ? obid ? veeeoe 
9. - 10. den Dolphin Coast
Po snídani sejdete procházkou nebo se necháte svézt terénním vozidlem dolu z hor, kde na vás bude eekat vá? expediení náklaiák. Vydáte se smirem k oceánu poes oblast Natal Midlands. Cestou se zastavíte na obid (na vlastní náklady) v jednom z malých misteeek, kterými budete projí?dit.
Odpoledne dorazíte do lodge na boehu Indického oceánu. Z balkonu svého pokoje nebo z terasy se budete moct zadívat do mooských vln a relaxovat. K veeeoi vás eeká tradiení rybí braai, poipravený na terase lodge.
Dal?í den budete mít volný, mu?ete jej strávit procházkami po plá?i, koupáním a sluniním na boezích teplého Indického oceánu. Mu?ete nav?tívit poboe?ní misteeko, kde je oada restaurací a kaváren. Obid a veeeoe na vlastní náklady.

Snídani ? veeeoe // Snídani 
Braai
Braai ? znamená v afrikán?tini gril nebo grilování. Pokud si nedoká?e nikdo poedstavit Eechy bez piva, tak podobné je to s Jihoafrieany a braai. Grily najdete na odpoeívadlech u silnic, sebeobyeejnij?í ubytování v poírodi je vybaveno grilovacími místy a v?ude zakoupíte nejen doeviné uhlí, ale i skvilé maso za velmi poíznivé ceny. Klobásky, hovizí, jehnieí nebo p?trosí steaky? griluje se v?e a v?ude. 
Dovolená pro aktivní
Pro koho jsou vhodné africké expedice v náklaiáku? Pro v?echny, kteoí jsou aktivní, mají dobrodru?nou náturu a nebojí se poilo?it ruku k dílu. Obvykle se vik úeastníku pohybuje mezi 18 a 55 lety, ale rozhodni není výjimkou mezi cestovateli najít i mnohem star?í roeníky. Na rozdíl od ostatních afrických expedic v náklaiáku (Namibie, Botswana, Uganda...) nebudete v prubihu této cesty stavit stany a kempovat, ale budete bydlet v pohodlných lod?ích. Nicméni i zde se oeekává (by? ve velmi malé míoe), ?e napoíklad pomu?ete s poípravou jídla (nemusíte a nebudete samozoejmi nuceni vaoit, ale kdy? pomu?ete s poípravou, bude veeeoe doíve hotová)... Otevoete si své pivo a nalijete sklenieku vína. Pokud vy?adujete plný servis, není to typ cesty pro vás.
Výhodou tohoto aktivního poístupu je jednoznaeni to, ?e se kolektiv velmi rychle stmelí, v?ichni si vzájemni pomáhají. Místo toho, aby si ka?dý veeer zalezl do svého hotelového pokoje, sedíte spoleeni kolem ohni a poznáte podobni naladiné cestovatele ze v?ech koutu svita. Spoleené zá?itky jsou skvilým základem k budoucímu poátelství.
Pokud tedy patoíte k aktivnímu typu cestovatelu, africkou expedici v náklaiáku si u?ijete mnohem více, ne? bi?ný poznávací zájezd.
 
Expediení vozidlo
V?echna pou?ívaná terénní expediení vozidla vycházejí z dlouholetých zku?eností nasbíraných poi cestování nejen po safari v eetných afrických zemích. Vozidla jsou postavena na míru, aby co nejlépe vyhovovala z hlediska bezpeenosti, pohodlí i spolehlivosti poi dlouhých cestách v divoké poírodi. Jsou vybavena uzamykatelnými skoíokami na osobní vici, pohodlnými sedadly s bezpeenostními pásy, poíruení lednicí poístupnou bihem cesty i lékárnou. Soueástí vozu je samozoejmi zcela vybavená polní kuchyni a objemná nádr? na vodu.

Více o tom, jak vypadá cestování v expediením náklaiáku, se doetete zde


 
Informace k zájezdu
Cena za zájezd zahrnuje program a aktivity tak, jak jsou uvedeny ní?e. Je nutné být v Johannesburgu den poedem, nebo? odjezd ráno je velmi easni (cca 6.30 hod.).
Program koneí 18. den v Kapském Misti okolo 15.-16. hodiny. Je mo?né odlétat tento stejný den ve veeerních hodinách. Pokud byste mili odlet doíve, poipravili byste se o program poslední den.
Ubytování na jednu noc poed zaeátkem cesty doporueujeme v Johannesburg Drifters Lodge, odkud se druhý den easni ráno vyrá?í, u?etoíte si poesun a veeer budete mít mo?nost poznat va?eho pruvodce i spolucestující.
Stejni tak doporueujeme po skoneení programu zustat alespoo jednu noc navíc v Kapském Misti a nespichat zpátky.

Toto ubytování, leti?tní transfery a letenky vám samozoejmi rádi zajistíme.
 
Krugeruv národní park
Krugeruv národní park byl zalo?en v roce 1898 a je tvooen poibli?ni dvima miliony hektaru rozmanité krajiny, rozlohou se témio vyrovná státu Izrael. Kromi celé ?velké pitky? (slon, nosoro?ec, buvol, lev, leopard) zde najdete 147 druhu savcu, poes 500 ptaeích druhu, stromy, které patoí k nejstar?ím na Zemi (3 000 let staré baobaby), nejvit?ího afrického hada, nilské krokodýly a poes 100 druhu plazu. Krugeruv národní park je legendou mezi africkými rezervacemi. Kdo podlehne jeho kouzlu, musí se sem vracet. ?ádné dvi náv?tivy nejsou stejné, ka?dá eást parku vás zaujme jinou krajinou, poíroda se miní podle roeního období i denního easu. 
Pruvodce
Pruvodce, který vás bude po celou dobu doprovázet, je opravdový profesionál. Ka?dý z pruvodcu pro?el nároeným tréninkem, ne? mu bylo umo?nino samostatni doprovázet skupiny na tichto expedicích. V?ichni pruvodci mají rozsáhlé znalosti africké fauny i flóry, vyznají se ve stopování zvioe a uminí naslouchat zvukum bu?e. Perfektní oidieské dovednosti a znalost první pomoci jsou samozoejmostí. V?ichni pruvodci jsou eleny jihoafrické asociace pruvodcu (Field Guides Association of Southern Africa). Elovik, který vede va?í expedici je doslova a do písmene holka pro v?echno: oidie, pruvodce, stopao, kuchao, psycholog, bavie, plánovae a stratég, kamarád, horský vudce ... pojeite na jednu z afrických expedic v náklaiáku a uvidíte, o kolik profesí si tento seznam roz?íoíte. 
Zájezd skoneil a co dál?
Kdy? u? jste dojeli tak daleko, rozhodni byste mili zvá?it setrvání v Kapské oblasti alespoo na nikolik dal?ích dní. Nav?tivte proslulou vinaoskou oblast v okolí Stellenbosch, nebo romantické a turisty zcela opomíjené západní poboe?í. A nebo si jen u?ijte zábavy, vynikajících restaurací a skvilého nakupování v Kapském Misti.
Pokud se chcete podívat je?ti dál, za hranice Jihoafrické republiky, pak mu?ete poeletit na pár dní k Viktoriiným vodopádum.
Nabídku na program vám rádi vytvooíme na základi va?ich po?adavku.
 


Objednáváte termín: 23.10.2018-09.11.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji (50 990,- Kč)   
Poipoji?tiní (1 490,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz