Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Náklaiákem na safari do Krugerova NP


banner

Náklaiákem na safari do Krugerova NP


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1978939


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za přírodou, safari
Nástupní země Jihoafrická republika
Nástupní místo Johannesburg
Začátek zájezdu 28.10.2018
Konec zájezdu 01.11.2018
Počet nocí 4
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Dle programu
  Tisk stránky Tisknout
Ve?kerou pozemní poepravu expediením terénním vozidlem dle programu
Ubytování v pohodlných lod?ích ve dvoulu?kovém pokoji (4x)
Stravu dle programu (ve. vody a kávy, eaje, d?usu k snídani)
Doprovod kvalifikovaného anglicky mluvícího oidiee/pruvodce
Vstupy do v?ech uvedených národních parku a rezervací
Aktivity dle programu (pokud není uvedeno jinak) - napoíklad:
* pi?í safari
* safari v otevoeném d?ípu
* noení safari
* náv?tiva soukromé rezervace
* Krugeruv národní park
* historický Dullstroom
* Blyde River Canyon
* Bourke?s Luck Potholes
Zdravotní poji?tiní ERV
Zákonné poji?tiní CK proti úpadku
Varianta s letenkou navíc zahrnuje také: zpáteení letenku z Prahy do Johannesburgu, transfer z leti?ti do lod?e, 1x ubytování se snídaní v Johannesburgu


Letenky
Leti?tní transfery
Ubytování poed a po expedici
Nápoje
Osobní výdaje a spropitné
Poipoji?tiní (storno, zavazadla, odpovidnost?)


Nemáte s kým cestovat? Jste singl?
Pokud nemáte par?áka na cesty, nechcete cestovat sám, poiplácet znaené eástky za jednolu?kové pokoje ei být navíc ve skupince páru a rodin, máme pro vás oe?ení. Slo?ení skupin afrických expedic v náklaiáku je mezinárodní, setkáte se tedy s lidmi podobného zamioení prakticky z celého svita. Veeer sedíte spoleeni kolem ohni a nikdy nemáte pocit, ?e jste sami nebo snad navíc. Díky spoleeným zá?itkum se rychle vytvooí parta a doív, ne? va?e cesta skoneí, tak u? spoleeni plánujete dal?í? Pokud vám tedy nevadí, ?e budete v poípadi potoeby sdílet pokoj s dal?ím úeastníkem stejného pohlaví, je tento typ cesty ideálním pro vás, samostatné cestovatele.
Pro ty, kteoí se nedomluví anglicky, nebo se cítí komfortniji na cestách s eesky mluvícím pruvodcem, máme vypsané termíny s eeským pruvodcem .

V Jihoafrické republice najdete nádhernou krajinu, hojnost divokých afrických zvíoat, rozli?né kultury, poíjemné klima a ?civilizaci? na úrovni té evropské. Toto v?e z ní dilá velmi zajímavou turistickou destinaci. Jihoafrická republika je obrovská zemi ? poibli?ni tak velká jako celá Evropa ? a vyznaeuje se neuvioitelnou poírodní i kulturní rozmanitostí: najdete tu rozpálené pou?ti i zasni?ené vrcholky hor, primitivní koovácké národy i vyspilou západní civilizaci.

Tento poznávací zájezd do Jihoafrické republiky vás zavede do nejznámij?ího národního parku ji?ní Afriky.
Eeká vás safari v Krugerovi národním parku a to jak poímo na jeho území, tak i v soukromé rezervaci, která je soueástí vit?ího Krugeru.
Nav?tívíte i nádherný Blyde River Canyon.

Dule?itá informace
Bihem této cesty budete spát v jednoduchých lod?ích. Program je pro pohodovi ladiné úeastníky se smyslem pro dobrodru?ství.

Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji 16 500,- Kč Poipoji?tiní 990,- Kč

28.10. - 01.11.2018 5 dní od 0,- Kč 04.11. - 08.11.2018 5 dní od 0,- Kč
18.11. - 22.11.2018 5 dní od 0,- Kč 25.11. - 29.11.2018 5 dní od 0,- Kč
02.12. - 06.12.2018 5 dní od 0,- Kč 09.12. - 13.12.2018 5 dní od 0,- Kč
16.12. - 20.12.2018 5 dní od 0,- Kč 23.12. - 27.12.2018 5 dní od 0,- Kč
30.12. - 03.01.2019 5 dní od 0,- Kč      

1. den Johannesburg ? Bush Lodge
V easných ranních hodinách odjezd z Johannesburgu. Vydáte se na východ do provincie Mpumalanga a cestou budete mít mo?nost obdivovat její krásnou kopcovitou krajinu. Nav?tívíte historický Dullstroom, kde si budete moct dát obid (na vlastní náklady). Budete pokraeovat dál severní eástí Draeích hor a nakonec sjedete z hor do ní?iny. Odpoledne se ubytujete v lod?i na území soukromé rezervace, která je soueástí poilehlého národního parku Kruger. Jednotlivé parky neoddilují ?ádné ploty, tak?e zvio se mu?e volni pohybovat po celém území.
Lodge je citlivi zakomponovaná do okolní bu?e, eeká vás ubytování v pohodlných stanech s vlastním poíslu?enstvím. Osvi?ení po cesti najdete v malém bazénu. Veeeoe bude dnes tradiení jihoafrický braai.Veeeoe 
2. den Bush Lodge
Den zaenete tradieni easni a s tradiení kávou a suchary. Poté vyrazíte na asi toíhodinové pi?í safari. Budete hledat zvio a pravidelni dilat zastávky, aby vás mohl pruvodce zasvitit do základu stopování v bu?i a upozornit vás na v?echny zajímavé rostliny. Pozdiji ráno se vrátíte do lod?e, kde vás bude eekat vydatný brunch. Po nim bude eas na relaxaci u bazénu. Odpoledne vyrazíte na safari v otevoeném voze, které se protáhne a? do veeerního safari. Pobyt v bu?i veeer a v noci znamená, ?e budete mít ?anci spatoit tvory, kteoí vyrá?ejí na lov teprve po setminí. Po návratu vás eeká veeeoe.

Easná snídani ? brunch ? veeeoe 
3. den Panorama Route - Hazyview
Dne?ní den poznávacího zájezdu do Jihoafrické republiky budete vstávat za svítání a na úvod dne vás eeká vydatná snídani. Poté se vydáte poznávat krásu vyhlá?ené Panorama Route. První zastávka bude u výhledu na toetí nejvit?í kaoon na sviti - Blyde River Canyon.Odsud budete pokraeovat k Bourkes Luck Potholes, kde vás eeká procházka k podivuhodným hrncum vyhloubeným divokou vodou ve skále.Cestou se je?ti zastavíte u výhledu Gods Window a pak budete pokraeovat do vesnieky Graskop. Graskop le?í na hrani vysoeiny a vy si tady udiláte zastávku na obid (na vlastní náklady).
Z Graskopu sjedete poes Kowyn Pass do ní?iny a v odpoledních hodinách dorazíte do Hazyview, kde na vás bude eekat veeeoe a pohodlí Greenfire Lodge Hazyview. Po celém dni budete mít mo?nost relaxovat s drinkem na terase nad oekou Sabie.

Snídani ? veeeoe 
4. den Krugeruv národní park
Easni ráno vás eeká lehká snídani a káva, poté se vydáte se na krátkou cestu do proslulého Krugerova národního parku. Zde strávíte celý den na safari. Na nikterém z piknikových míst uvnito parku si dáte brunch a odpoledne budete pokraeovat ve svém safari.
Naveeer se zase vrátíte do své lodge v Hazyview, kde vás eeká veeeoe.

easná snídani - brunch ? veeeoe 
5. den Návrat do Johannesburgu
Po snídani a poklidném dopoledni se vydáte na cestu zpit do Johannesburgu, kam dorazíte v pozdním odpoledni.

Program koneí návratem do lodge, odkud jste první den vyrá?eli. Pokud budete chtít tento den odlétat, je to mo?né za poedpokladu, ?e máte veeerní odlet. V tomto poípadi vás pruvodce vysadí cestou v Johannesburgu na mezinárodním leti?ti.


snídani 
Braai
Braai ? znamená v afrikán?tini gril nebo grilování. Pokud si nedoká?e nikdo poedstavit Eechy bez piva, tak podobné je to s Jihoafrieany a braai. Grily najdete na odpoeívadlech u silnic, sebeobyeejnij?í ubytování v poírodi je vybaveno grilovacími místy a v?ude zakoupíte nejen doeviné uhlí, ale i skvilé maso za velmi poíznivé ceny. Klobásky, hovizí, jehnieí nebo p?trosí steaky? griluje se v?e a v?ude. 
Dovolená pro aktivní
Pro koho jsou vhodné africké expedice v náklaiáku? Pro v?echny, kteoí jsou aktivní, mají dobrodru?nou náturu a nebojí se poilo?it ruku k dílu. Obvykle se vik úeastníku pohybuje mezi 18 a 55 lety, ale rozhodni není výjimkou mezi cestovateli najít i mnohem star?í roeníky. Na rozdíl od ostatních afrických expedic v náklaiáku (Namibie, Botswana, Uganda...) nebudete v prubihu této cesty stavit stany a kempovat, ale budete bydlet v pohodlných lod?ích. Nicméni i zde se oeekává (by? ve velmi malé míoe), ?e napoíklad pomu?ete s poípravou jídla (nemusíte a nebudete samozoejmi nuceni vaoit, ale kdy? pomu?ete s poípravou, bude veeeoe doíve hotová)... Otevoete si své pivo a nalijete sklenieku vína. Pokud vy?adujete plný servis, není to typ cesty pro vás.
Výhodou tohoto aktivního poístupu je jednoznaeni to, ?e se kolektiv velmi rychle stmelí, v?ichni si vzájemni pomáhají. Místo toho, aby si ka?dý veeer zalezl do svého hotelového pokoje, sedíte spoleeni kolem ohni a poznáte podobni naladiné cestovatele ze v?ech koutu svita. Spoleené zá?itky jsou skvilým základem k budoucímu poátelství.
Pokud tedy patoíte k aktivnímu typu cestovatelu, africkou expedici v náklaiáku si u?ijete mnohem více, ne? bi?ný poznávací zájezd.
 
Expediení vozidlo
V?echna pou?ívaná terénní expediení vozidla vycházejí z dlouholetých zku?eností nasbíraných poi cestování nejen po safari v eetných afrických zemích. Vozidla jsou postavena na míru, aby co nejlépe vyhovovala z hlediska bezpeenosti, pohodlí i spolehlivosti poi dlouhých cestách v divoké poírodi. Jsou vybavena uzamykatelnými skoíokami na osobní vici, pohodlnými sedadly s bezpeenostními pásy, poíruení lednicí poístupnou bihem cesty i lékárnou. Soueástí vozu je samozoejmi zcela vybavená polní kuchyni a objemná nádr? na vodu.

Více o tom, jak vypadá cestování v expediením náklaiáku, se doetete zde


 
Informace k zájezdu
Cena za poznávací zájezd do Jihoafrické republiky zahrnuje program a aktivity tak, jak jsou uvedeny ní?e. Je nutné být v Johannesburgu den poedem, nebo? odjezd ráno je velmi easni (cca 6.30 hod.).
Program koneí 5. den návratem do Johannesburgu v pozdním odpoledni. Nedoporueujeme odlétat v tento den, nelze garantovat veasný návrat.
Ve volné dny poed zájezdem a po skoneení zájedu poed odletem je mo?né absolvovat výlet do Soweta nebo do Pretorie. tyto výlety s pruvodcem lze zajistit na místi.

Ubytování na jednu noc poed zaeátkem cesty doporueujeme v Greenfire Johannesburg Lodge, odkud se druhý den easni ráno vyrá?í, u?etoíte si poesun a veeer budete mít mo?nost poznat va?eho pruvodce i spolucestující.
Stejni tak zde doporueujeme po skoneení programu zustat alespoo jednu noc navíc.

Toto ubytování, leti?tní transfery a letenky vám samozoejmi rádi zajistíme.
 
Krugeruv národní park
Krugeruv národní park byl zalo?en v roce 1898 a je tvooen poibli?ni dvima miliony hektaru rozmanité krajiny, rozlohou se témio vyrovná státu Izrael. Kromi celé ?velké pitky? (slon, nosoro?ec, buvol, lev, leopard) zde najdete 147 druhu savcu, poes 500 ptaeích druhu, stromy, které patoí k nejstar?ím na Zemi (3 000 let staré baobaby), nejvit?ího afrického hada, nilské krokodýly a poes 100 druhu plazu. Krugeruv národní park je legendou mezi africkými rezervacemi. Kdo podlehne jeho kouzlu, musí se sem vracet. ?ádné dvi náv?tivy nejsou stejné, ka?dá eást parku vás zaujme jinou krajinou, poíroda se miní podle roeního období i denního easu. 
Pruvodce
Pruvodce, který vás bude po celou dobu doprovázet, je opravdový profesionál. Ka?dý z pruvodcu pro?el nároeným tréninkem, ne? mu bylo umo?nino samostatni doprovázet skupiny na tichto expedicích. V?ichni pruvodci mají rozsáhlé znalosti africké fauny i flóry, vyznají se ve stopování zvioe a uminí naslouchat zvukum bu?e. Perfektní oidieské dovednosti a znalost první pomoci jsou samozoejmostí. V?ichni pruvodci jsou eleny jihoafrické asociace pruvodcu (Field Guides Association of Southern Africa). Elovik, který vede va?í expedici je doslova a do písmene holka pro v?echno: oidie, pruvodce, stopao, kuchao, psycholog, bavie, plánovae a stratég, kamarád, horský vudce ... pojeite na jednu z afrických expedic v náklaiáku a uvidíte, o kolik profesí si tento seznam roz?íoíte. 
Zájezd skoneil a co dál?
Kdy? u? jste dojeli tak daleko, rozhodni byste mili zvá?it prodlou?ení svojí cesty. Mu?ete toeba poeletit do Kapského Mista, nav?tívit proslulou vinaoskou oblast v okolí Stellenbosch, nebo romantické a turisty zcela opomíjené západní poboe?í. A nebo si jen u?ijte zábavy, vynikajících restaurací a skvilého nakupování v Kapském Misti.
Pokud se chcete podívat je?ti dál, za hranice Jihoafrické republiky, pak mu?ete poeletit na pár dní k Viktoriiným vodopádum.
Nabídku na program vám rádi vytvooíme na základi va?ich po?adavku.

Dal?í mo?ností je spojení tohoto zájezdu s expedicí do Botswany.
 


Objednáváte termín: 28.10.2018-01.11.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji (16 500,- Kč)   
Poipoji?tiní (990,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz