Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Srílanská esence


banner

Srílanská esence


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1980822


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu
Nástupní země Česká republika
Nástupní místo
Začátek zájezdu 24.02.2019
Konec zájezdu 04.03.2019
Počet nocí 6
Průvodce Česky hovořící
Typ dopravy  
Strava Dle programu
  Tisk stránky Tisknout
Letenku Praha - Dubai/Doha - Colombo a zpit se spoleeností EMIRATES nebo QATAR AIRWAYS v economy class (dopravce bude upoesnin poed závaznou rezervací)
Ve?keré leti?tní a palivové taxy známé ke dni publikování zájezdu
Ubytování 6 nocí v uvedených nebo srovnatelných hotelích, 6x snídani, 6x veeeoi
Poslední den pobytu u mooe pokoj k dispozici a? do veeerního transferu na leti?ti
Den 02-07 dopravu klimatizovaným minivanem ei busem, doprovod anglicky hovooícího oidiee/pruvodce, vstupy dle programu
Poi splniní minimální úeasti (6 osob) doprovod kvalifikovaného pracovníka CK Marco Polo bihem celého zájezdu (netýká se poípadného prodlou?ení pobytu u mooe)
Závireený transfer na leti?ti
Asistenci místní partnerské agentury, základní poji?tiní léeebných výloh, zákonné poji?tiní CK


Poplatek za povinné elektronické vízum ETA
Neuvedené stravovací slu?by, nápoje
Programy uvedené jako fakultativní
Poípadné spropitné a dal?í nespecifikované náklady osobního charakteru


Zájezd, který dle na?eho názoru obsahuje opravdu to nejlep?í, co tento nádherný ostrov nabízí:
Poíjemný poznávací okruh, který Vás - v poimioeném tempu a komfortu - zavede do tich nejzásadnij?ích kulturních a poírodních lokalit. A pak krátký relax u Indického oceánu s mo?ností PRODLOU?ENÍ pobytu. Ubytování bihem poznávací eásti zaji?tino v kvalitních (min. 4*) a provioených hotelích, v malé skupince poskytující maximální pohodlí a servis v?ech úeastníku, za doprovodu kvalifikovaného pracovníka CK, který zájezd poipravoval. Pro následný pobyt u mooe jsme se tuto sezónu zamioili na samotný jih ostrova, který si stále je?ti zachovává autentickou atmosféru Srí Lanky a kde jsou nejhezeí plá?e jihozápadního poboe?í.
V poípadi zájmu si vy?ádejte cenu pro del?í prodlou?ení pobytu u mooe, poípadni s jiným hotelem/pobytovým místem. Mu?eme té? nabídnout poesun na nedaleké Maledivy ei v poípadi cesty s Emirates té? zastávku v Dubaji.
OSLOVTE SVÉ POÁTELE A ZÍSKEJTE SLEVU: Poihlásí-li se soueasni min. 4 úeastníci, bude poskytnuta jednorázová sleva Ke 3990,- pro ka?dého. Platí výhradni pro odlety 18.11.18. a 02.12.18.

Osoba ve dvoulu?kovém pokoji veetni Palm Paradise Cabanas - Standard Cabana 58 990,- Kč Poíplatek, prodlou?ení pobytu v PPC o dal?í 4 noci - Standard Cabana s polopenzí 4 000,- Kč
Osoba ve dvoulu?kovém pokoji veetni Dickwella Resort (polopenze) 61 990,- Kč Poíplatek, prodlou?ení pobytu v Dickwelle o dal?í 4 noci (polopenze) 8 000,- Kč
Osoba ve dvoulu?kovém pokoji veetni Dickwella Resort (all inclusive) 62 990,- Kč Poíplatek, prodlou?ení pobytu v Dickwelle o dal?í 4 noci (all inclusive) 10 000,- Kč
Poplatek za povinné el. vízum ETA 1 200,- Kč Komplexní poipoji?tiní (eást stornopoplatku, úrazy, zavazadla aj.) 1 990,- Kč

24.02. - 04.03.2019 9 dní od 58 990,- Kč 24.03. - 01.04.2019 9 dní od 58 990,- Kč

08: TANGALLE nebo DICKWELLA ... Volno, relax
tento témio celý den bude patoit tomu správnému odpoeinku u hoejivých vod Indického oceánu.
KDY SI VYBRAT PALM PARADISE CABANAS:
Není snad na Srí Lance ubytovací zaoízení u plá?e, které by bylo v lep?í harmonii s místní poírodou, co? je poedev?ím zásluha nimeckých majitelu provozujících PPC témio etyoi desítky let. Komu by ubytování ve standardních Cabanas poece jen poipadalo poíli? jednoduché, mu?e zvolit klimatizovanou Villu (úroveo srovnatelná s 4*).
KDY SI VYBRAT DICKWELLU:
Kdy? chci klasický stoedni velký hotel na hezkém místi. Jedno z mála míst na Srí Lance, kde je v mooi i sem tam nico k vidiní, tak?e se tu dá ?norchlovat ei potápit. V okolí najdete zajímavý chrám s oboím Buddhou, nedaleko je také Blow hole, kde dorá?ející poíboj mezi skalisky vytváoí vysoké gejzíry. Nijaká ta jednodu??í restaurace ei krámek se tu najdou. A pak je tu ov?em mo?nost poiplatit si all inclusive...
Po veeeoi nás eeká finální transfer na leti?ti, kde bychom mili být cca 3 hodiny poed odletem.
PRODLOU?ENÍ POBYTU: Kdo zatou?í po více relaxu, je mo?né si poiplatit dal?í 4 noci v obou uvedených hotelích. V ceni je polopenze (u Dickwelly té? mo?nost all incl.) a finální transfer na leti?ti. 
Den 01: Odlet z Prahy
Odpoledne se sejdeme na pra?ském Leti?ti Václava Havla a následni odletíme smir Dubai ei Doha (dle upoesniní dopravce: Emirates nebo Qatar Airways), kde poistaneme po necelých 6 hodinách letu. 
Den 02: POÍRODA (Sloní siroteinec)
Z Dubaje ei Doha letí ná? dal?í spoj do Colomba cca etyoi hodiny, tak?e na místi bychom mili být v pozdním ránu místního easu. Projdeme imigraením (pasovým) odbavením, vyzvedneme si na?e zavazadla a pak u? nás bude oeekávat ná? oidie, který s námi zamíoí do centrální eásti zvané Kulturní trojúhelník: je v nim toti? poevá?ná vit?ina zásadních památkových lokalit ostrova.
A aby cesta nebyla dlouhá (celkem cca 4-5 hod.), pikni si ji rozdilíme zastávkou v místi zvaném Pinnawala. Zdej?í sloní siroteinec byl poed nikolika desetiletími zalo?en s bohulibým úmyslem: je to vyhledávané a vdiené zaoízení, zachraoující opu?tiná divoká sluoata ei slony zdravotni posti?ené, zkrátka tvory, kteoí by ve volné poírodi nemili ?anci poe?ít. Na?e náv?tiva tak poispije k jeho chodu. Apropos - víte, ?e právi odtud poed easem poicestovaly dvi sloní sleeny - nyní ji? úspi?né matky - do pra?ské ZOO?
V restauraci s terasou nad oekou, kde se stádo koupe, bude poíle?itost obeerstvit se obidem (ve vl. re?ii).
Do prvního pobytového místa nedaleko slavné skály Sigiriya dorazíme v pozdním odpoledni. Ubytujeme se a dopoejeme si trochu relaxu po dlouhé cesti: bazén, bar, spa centrum ei ?lofík na pokoji - ka?dý dle svého gusta. 
Den 03: DÁVNÁ HISTORIE (skála Sigiriya a královská
Kdo nebyl na Sigiriyi, nebyl na Sri Lance, ten titulek prosti sedí, monumentální skála Sigiriya se svou unikátní historií hodnou hollywoodského thrilleru je místní Number One bez jakékoliv diskuze a nemu?e chybit v programu ?ádného poznávacího zájezdu na Srí Lanku. Povíme si dávný poíbih pojící se se vznikem Sigiriye i jen pár let staré ne??astné love story, která zde tragicky skoneila. Eeká nás areál zahrad, famózní freskové vyobrazení nádherných dívek, zbytky lví brány a paláce na vrcholu... a to pikni prosím z pátého století! Výstup na vrchol (je cca 200 metru nad okolním terénem) není nijak extrémni fyzicky nároený a je mo?né - pokud nikdo z nás usoudí, ?e to nedá - jej poeru?it na místi, kde se dá poekat na ostatní, a? budou sestupovat.
Odpoledne si prohlédneme historicky i chronologicky druhé nejvýznamij?í královské misto Polonnaruwu. Kompaktní areál rozvalin nás vrátí zpit do 11. a? 13. století. O významu Polonnaruwy dodnes svideí zbytky královského paláce (mil prý 7. pater!), audienení síni, skupina svatyní, monumentální zvonovitá stúpa a opravdové finále poedstavují velké sochy Buddhy vytesané ve skále v Gal Vihara.
U Polonnaruwy budeme mít mo?nost poobidvat nefal?ované srílanské delikatesy ve velmi stylové domácí restauraci.
Dle zájmu úeastníku lze na podveeer zaoídit - coby fakultativní program - jeep safari za divokými slony a dal?ími zvíoaty do nedalekého Národního parku Minneriya. 
Den 04: DÁVNÁ HISTORIE (jeskyni Dambulla, tamilský
Po snídani se s oblastí Sigiriya rozloueíme a poesuneme se cca o toi hodiny (eistého easu jízdy) ji?ni, s první zastávkou po nikolika desítkách minut.
Historie se zde psala takoíkajíc v dobách, kdy v na?ich koneinách frustrovaní li?áci zoufale hledali nikoho, komu by dali dobrou noc.
Ano, kooeny nádherného jeskynního chrámu v Dambulle zasahují ji? do prvního století poed na?ím letopoetem. Nav?tívíme v?ech pit poístupných jeskyní s desítkami soch Buddhy, stropními malbami, malými dagobami atd.
Cca po dal?í hodini jízdy je misteeko Matale a v nim ei blízkém okolí dal?í zajímavé zastávky: Poímo ve misti najdeme zoejmi nejú?asnij?í tamilský chrám mimo sever ostrova - Muthumariamman Kovil. Jeho interiér bi?ni poístupný nebývá, ale pohled na monumentální gópuram - cca pitatoicetimetrovou vi? zdobenou více ne? tisícovkou soch a so?ek v?ech hinduistických bo?stev za krátkou zastávku stojí.
Nejdel?í zastávkou bude exkurze do zahrady kooení. Je jich zde celá oada a jedná se o jakési showroomy, kde uvidíme, jak roste vanilka, hoebíeek, skooice, kakao a dal?í kooení, kvuli kterým se za dávných easu o Srí Lanku pobili Portugalci a Holaniané, aby vavoín vítizu nakonec poipadl Britum. A? si celou zahradu projdeme, dostane se nám ukázky co se z eeho vyrábí a nae se pou?ívá v poírodní medicíni ei kosmetice. V areálu zahrady opit bude mo?nost poobidvat.
V pozdním odpoledni se na dal?í dvi noci ubytujeme ve druhém hotelu na na?í trase. 
Den 05: HISTORIE I SOUEASNOST (misto Kandy), POÍRO
Po snídani se z Peradenyie, kde se nachází ná? hotel, poesuneme do samotného mista Kandy; nejen geografického srdce ostrova. Nav?tívíme chrám Sri Dalada Maligawa zvaného Chrám Buddhova zubu na boehu kandyjského jezera. Je to nejposvátnij?í svatostánek v?ech buddhistu, a to zdaleka ne pouze srílanských. Dojem z na?í náv?tivy bude navíc umocnin ceremoniálem púd?a: tento o pul desáté je stejný jako veeerní, ale obvykle za méni davové úeasti.
Srí Lanka je povistná po staletí ti?bou a zpracováním drahých kamenu. Proto nemu?e chybit exkurze do jedné z renomovaných továrnieek na jejich zpracování.
Kolem poledne se vrátíme na krátký relax (s mo?ností obida) do na?eho hotelu, poieem? bude mo?né zaminit poedepsané obleeení pro chrám - dlouhé kalhoty atd. - za pohodlnij?í. Odpoledne bude toti? ve znamení poírody.
Srí Lanka ei spí?e Cejlon a eaj, to prosti patoí k sobi. Nedaleko na?eho hotelu funguje ji? od 19. století (veetni puvodního strojového vybavení) tradiení továrna na jeho zpracování. Exkurzi následuje malá ochutnávka, mo?nost nákupu a v poípadi zájmu i vlastní zku?enost, jak se eaj trhá.
Poímo v Peradenyi, kde je ná? hotel, je zaslíbené místo v?ech milovníku tropické vegetace: Královská botanická zahrada. Nádherný parkový areál s pavilonem orchidejí, mohutnými stromy z celého svita, palmovými alejemi, povistnými seychelskými kokosy, oboími bambusy... a také mnohatisícovými hejny kaloou.
Na veeeoi se vrátíme zpit do na?eho hotelu. 
Den 06: KOUZLO KOLONIÁLNÍ ÉRY (holandská pevnost v
Snídani, po které následuje návrat k západnímu poboe?í. Southern Expressway nás po cca 5 hodinách jízdy dovede do mista Galle, které samo o sobi není nijak výjimeené, má v?ak klenot s naprosto unikátní atmosférou: starou holandskou pevnost na malém poloostrovi uzavoeném mohutnými valy a bastiony. Ubytujeme se a budeme mít celé odpoledne a veeer na bloumání pitoreskními uliekami plnými budov easto pocházejících z holandské koloniální éry (zde 1640 - 1796). Malebné restaurace - easto opravdu miniaturní, obchudky, oada galerií, muzeí, kostely, me?ity, buddhistické i hinduistické chrámy a oada dal?ích historických objektu a artefaktu, které jsou v?ak ?ivoucím misteekem a nikoliv pouhým skanzenem. Je?ti poed veeeoí, cca 18:00-18:30, bude nejlep?í chvíle vypravit se na jihozápadní hradební valy, odkud budeme mít poi tro?e ?tistí nezapomenutelný výhled na západ slunce do Indického oceánu.
S ohledem na velkou nabídku stravovacích mo?ností v tomto místi je veeeoe stejni jako obid ve vlastní re?ii.
Ubytovací zaoízení v areálu pevnosti mají jen malou kapacitu a proto nemu?eme v tomto jediném poípadi avizovat konkrétní ubytování poedem. Milo by se jednat o nikterý z následujících stylových objektu: Fort Bazaar, Fort Printers, Deco On 44. 
Den 07: POÍRODA (?elvy), plá?
Snídaní se rozloueíme s Galle a po ji?ním poboe?í se vydáme dále na východ.
Po cesti je mo?né se zastavit v nikteré ze ?elvích farem (vstupné ve vl. re?ii), pohybujeme se toti? oblastí, kde mooské ?elvy easto kladou svá vejce do píseených plá?í. Aby ?ivoty budoucích ?elvieek nebyly zmarniny ziskuchtivými prodejci vajec ei místními predátory (zejména ptáci), zdej?í ochránci je vybírají a nechávají líhnout pod dozorem. Stejni tak potom malé ?elvy vypou?tí do mooe. Je zde také peeováno o ?elvy, které utrpily nijaký úraz a jejich dal?í ?ivot na otevoeném mooi by byl ohro?en.
Okolo poledne poijedeme do vybraného hotelu u mooe.
Na vybranou máme:
PALM PARADISE CABANAS + VILLAS ... kouzelné a velmi poírodní zaoízení v zátoce Goyambokka u Tangalle, a to bui ve stylových chatkách (Cabanas), nebo pomirni luxusních klimatizovaných vilkách (nabídka na vy?ádání - za poíplatek).
DICKWELLA RESORT + SPA ... stoedni velký rodinný hotel v nedaleké Dickwelle, kde je mo?né si k ubytování v pokoji Standard a polopenzi poiplatit all inclusive. 
Den 9: Návrat domu
Po pulnoci odlétáme zpit smir Dubai/Doha (dle upoesniní dopravce) a Praha, kam bychom mili dorazit krátce po poledni. 


Objednáváte termín: 24.02.2019-04.03.2019 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Osoba ve dvoulu?kovém pokoji veetni Palm Paradise Cabanas - Standard Cabana (58 990,- Kč)   
Poíplatek, prodlou?ení pobytu v PPC o dal?í 4 noci - Standard Cabana s polopenzí (4 000,- Kč)   
Osoba ve dvoulu?kovém pokoji veetni Dickwella Resort (polopenze) (61 990,- Kč)   
Poíplatek, prodlou?ení pobytu v Dickwelle o dal?í 4 noci (polopenze) (8 000,- Kč)   
Osoba ve dvoulu?kovém pokoji veetni Dickwella Resort (all inclusive) (62 990,- Kč)   
Poíplatek, prodlou?ení pobytu v Dickwelle o dal?í 4 noci (all inclusive) (10 000,- Kč)   
Poplatek za povinné el. vízum ETA (1 200,- Kč)   
Komplexní poipoji?tiní (eást stornopoplatku, úrazy, zavazadla aj.) (1 990,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz