Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Peru: to nejlep?í ze zemi Inku - 8 dní


banner

Peru: to nejlep?í ze zemi Inku - 8 dní


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1976949


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za historií, za přírodou
Nástupní země Peru
Nástupní místo Lima
Začátek zájezdu 21.11.2018
Konec zájezdu 28.11.2018
Počet nocí 7
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Se snídaní
  Tisk stránky Tisknout
* mezinárodní letenky Praha - Lima - Praha, v optimální knihovací toídi, v hodnoti 20.000 Ke
* vnitrostátní letenky na trase Lima - Cusco - Lima
* leti?tní poplatky a palivové poíplatky
* ve?keré transfery a dopravu v Peru
* poepravu vlakem: Posvátné údolí - Aguas Calientes (Machu Picchu) - Cusco
* vstupy do v?ech památek dle programu
* ubytování: dle programu, ve dvoulu?kových pokojích. Seznam hotelu Vám za?leme na vy?ádání
* stravování: snídani + dal?í stravování dle programu
* odborný anglicky mluvící pruvodce po celou dobu zájezdu
* zákonné poji?tiní pro poípad úpadku
Prodlou?ení: AMAZONIE
* dopravu z leti?ti Puerto Maldonado - amazonská lod? a zpit
* poznávací programy pooádané lod?í (obvykle min. jeden výlet dopoledne, druhý odpoledne, poípadni toetí veeer)
* ubytování: dle vybrané lod?e, ve dvoulu?kových pokojích
* stravování: plná penze
Cena nezahrnuje letenky do/z Puerto Maldonado první a poslední den. Na vy?ádání cenu za?leme.
Prodlou?ení: ARUBA
* letenku Lima - Aruba v optimální knihovací toídi
* transfer leti?ti - hotel - leti?ti
* ubytování ve vybraném hotelu na 5 nocí se snídaní, základní typ pokoje


* osobní výdaje
* spropitné pruvodcum (obvykle 5-10 USD za osobu a den) ? doporueeno, není povinnost
* zdravotní poji?tiní a poipoji?tiní
* vízum ESTA v poípadi letu poes USA


Je jen málo zemí na sviti s takovým nábojem mystiky a tajemství, jako je Peru. Pradávné peruánské kultury, ve své dobi nejmodernij?í na sviti, jsou opoedené tajemstvím a v?e, co si dnes o nich vykládáme, je jen pouhá na?e iluze, proto?e neexistují ?ádné písemné záznamy o tom, co se v Peru poed poíchodem ?panilu vlastni dilo. Impozantní stavby, postavené v poekrásné krajini. Krajini stejni divoké, jako dijiny poslední kultury na území Peru, kultury Inku. Vydejte se s námi do tich nejkrásnij?ích míst andské velmoci, poznejte s námi Cuzco, Posvátné údolí, Machu Picchu a dal?í místa. Kompletní program lze upravit na míru dle Va?eho poání.

Výhody tohoto zájezdu:

- zkrácený zájezd pro ty, kteoí chtijí ochutnat krásy Peru nebo pro ty, kteoí plánují cestu do dal?ích míst JI?ní a Stoední Ameriky - mo?nost volby ubytování. V základní ceni jsou jednoduché, ale v?dy eisté, doboe vybavené hotely s privátními pokoji. Mo?nost zvolit si hotely a? do 5*.

Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 2* 56 690,- Kč Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 2-3* 57 290,- Kč
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 3* 59 280,- Kč Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 3-4* 64 230,- Kč
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 4* 69 335,- Kč Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 4-5* 84 830,- Kč
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 5* 94 290,- Kč Prodlou?ení: AMAZONIE (Eco Amazonia 3D/2N), cena za os. od: 7 800,- Kč
Prodlou?ení: AMAZONIE (Eco Amazonia 4D/3N), cena za os. od: 10 090,- Kč Prodlou?ení: AMAZONIE (Refugio de Amazonas 3D/2N), cena za os. od: 15 350,- Kč
Prodlou?ení: AMAZONIE (Refugio de Amazonas 4D/3N), cena za os. od: 22 260,- Kč Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 3* hotel se snídaní od 21 600,- Kč
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 4* hotel se snídaní od 32 700,- Kč    

21.11. - 28.11.2018 8 dní od 0,- Kč 28.11. - 05.12.2018 8 dní od 0,- Kč
05.12. - 12.12.2018 8 dní od 0,- Kč 12.12. - 19.12.2018 8 dní od 0,- Kč

1. den: PRAHA - LIMA
Let do Limy.
I kdy? cesta na jihoamerický kontinent v 21. století v porovnání s útrapami, které museli sná?et mooeplavci v 16. století, a délkou plavby, výrazni zrychlila, stále zabere nikolik hodin na palubi letadla.
Po poíletu do Limy vás na leti?ti vyzvedne oidie a dopraví do hotelu, kde se ubytujete.Odpoledne Vás eeká puldenní prohlídka mista s pruvodcem. Nav?tívíte historické centrum: Plaza Mayor, Vládní palác, Arcibiskupský palác, Konvent Sv. Franti?ka, rezidenení etvrti San Isidoro, Miraflores a dal?í zajímavá místa v Limi. 
2. den: LIMA
Po snídani vás eeká dopolední výlet k archeologickému nalezi?ti a pavnosti Pachacamac, které je vzdáleno asi 30 km ji?ni od Limy.
Tento podivuhodný komplex ve svých prostorách skýtá mnoho krásných budov, chrámu tvaru pyramid, nástinných fresek, tedy toho co se z nich zachovalo, a zdí a dal?ích ruin. Místo kdysi dávno bývalo poedev?ím nábo?enským centrem puvodních Peruáncu a poutním místem, které ve své dobi poivítalo tisíce lidí z celé zemi.
Odpoledne nav?tívíte muzeum Larco, kde je soustoedina nesmírná pokladnice artefaktu z více ne? 5 000 let staré historie. Zde zjistíte, ?e Peru nejsou pouze Inkové, ale celá oada dal?ích zajímavých kultur. Po prohlídce vás eeká poíjemná chvilka v tradiení taverni se sklenkou pisca a nakonec po západu slunce poedstavení magické vodní fontány. Návrat do hotelu a poenocování.
 
3. den: LIMA - CUSCO
Dne?ním dnem vstoupíte do svita Inku. Pokud doposud hráli hlavní roli ?panilé, tei vás bude mnohem více zajímat historie poslední samostatné oí?e na území Ji?ní Ameriky. Po snídani vás vyzvedne oidie, odjedete na leti?ti a poeletíte nad vrcholky And do Cusca. Setkání na leti?ti s pruvodcem a následný transfer do Va?eho hotelu.
Odpoledne se vydáte na prohlídku mista. Doslova na ka?dém kroku Vás bude eekat stoípek historie. Zaenete na vyhlídce San Christobal a pak nav?tívíte trh San Pedro, abyste mohli vidit tradiení produkty, pistované indiány a nikteré z nich ochutnali. Prohlédnete si chrám Slunce Korikancha, který vás ohromí svou velkolepostí a zároveo si v nim uvidomíte, jak moc ?panilé Peru ponieili. Nedaleký kostel Santo Domingo bude va?í dal?í zastávkou, na kterou navá?ete etvrtí oemeslníku San Blas , Arcibiskupským palácem a prohlídku zakoneíte katedrálou.
Francisco Pizarro dobyl Cusco 15. listopadu 1533. Je jasné, ?e se v Cuscu 15. listopad nijak neslaví. ?panilé Cuzco znieili, vyplenili a poní?ili. Jak krásné asi bylo, se mu?eme jen dohadovat, proto?e i tei jeho kouzlo bere dech. Cusco dodnes budí obdiv zbytky staveb a vyspilostí tehdej?í incké civilizace. Zkusíte si dát do souvislostí dijiny dobytí Peru, dijiny Evropy a dijiny Incké oí?e? V?echny se toti? stoetly právi zde a nebyla to ?ádná romantická telenovela. 
4. den: CUSCO
Dne?ní dopoledne bude smis klasického a exklusivního poznávání Cusca. Zaenete naprosto klasicky, i kdy? tak, abyste se vyhnuli davum turistu. Pojedete v protismiru vit?iny z nich. Zaenete ráno prohlídkou pevnosti Sacsayhuaman, která vás dostane díky mohutným hradbám postaveným s obrovských kamenu. Pak se zastavíte ve svatyni Qengo, kde se konaly krvavé rituály a dopoledne zakoneíte v královských lázních Puca Puacara a Tambomachay.
Odpoledne volný eas na individuální poznávání Cuzca nebo oblíbené aktivity jako lekce vaoení, výlet na koních, etyokolkách atd. 
5. den: CUSCO - POSVÁTNÉ ÚDOLÍ
Posvátné údolí nese svuj název naprostým právem. Je to skvost. Cestu do posvátného údolí zaenete v Awanacancha, malém komplexu, kde se potkáte s lamou, alpakou a vikuoou a místní vám uká?í, jak se vlna tichto zvíoat zpracovává tradiením zpusobem. Na trhu v Pisacu najdete mnoho dobrých klasických výrobku, kavárny, hospudky, prosti místo, kde se dá doboe trávit volný eas. Odpoledne vás eeká prohlídka samotného Pisacu a následni museum Inkariy, kde se bude také podávat obid, a poté opravdový klenot ? pevnost Ollantaytambo s misteekem na úpatí kopce. Je to takový malý peruánský ?Eeský Krumlov? a bude se vám moc líbit. Ubytování v hotelu v srdci Posvátného údolí. 
6. den: POSVÁTNÉ ÚDOLÍ - MACHU PICCHU
Na tento den nejspí?e napjati eekáte ? vydáte se na cestu k posvátnému Machu Picchu, jednomu z divu svita. Ráno odjezd autobusem k citadele kde vás eeká komentovaná prohlídka s pruvodcem a volný eas na fotografování a toulky po terasách. Po prohlídce odjezd autobusem do Machu Picchu Pueblo a obid v místní restauraci. Pozdi odpoledne ubytování v hotelu v Aqua Calientes, které le?í pod Machu Picchu.
Machu Picchu je nejznámij?ím a nejvelkolepij?ím archeologickým sídli?tim kontinentu. Skuteený úeel a funkce pevnosti Machu Picchu je dodnes poedmitem spekulací a debat. Pravdipodobni byla vybudována v letech úpadku za posledních Inku jako pokus o zachování incké kultury. Mohla být také nábo?enským sídlem, zalo?eným jako pokus znovu vzkoísit inckou nadvládu ohro?enou vpádem ?panilu. Pevnost nebyla nikdy zmínina v kronikách vedených ?panilskými kolonizátory, je? slou?ily jako psané archivy dosud nezaznamenané historie Inku. Inkové nikdy neu?ívali písmo, tak jak jej známe mi, ale tzv. Kipu - uzlové písmo, které je dodnes nerozlu?tino, a tak nám v?echny podrobnosti incké historie poiná?ejí jen ?panilské záznamy. O existenci Machu Picchu nevidil, kromi nikolika místních Keeuu, nikdo. Kdy? svitoznámou památku objevil v roce 1911 americký historik Hiram Bingham, byl v celém areálu pevnosti sám, doprovázen jen kapitánem peruánské armády a malým indiánským klukem. 
7. den: MACHU PICCHU - CUSCO
Dopoledne volný program.
Mo?nost vypravit se na horu Huyana Picchu nebo Machu Picchu Mountain, které obklopují samotnou citadelu a odkud se vám naskytne úchvatný výhled nejen na tento ztracený klenot ale rozsáhlé okolí - horské hoebeny a hluboká údolí.
Pozn: o vstupní povolení je nutné po?ádat s dostateeným poedstihem, ideálni poi objednání celého zájezdu.
Více o Machu Picchu a M.P. Mountain si mu?ete poeeíst v na?em elánku publikovaném na ZDE

Odpoledne odjezd vlakem zpit do Cusca a ubytování v hotelu. 
8. den: CUSCO - LIMA - PRAHA
Dnes se s Peru rozloueíte. Eeká vás transfer na leti?ti a odlet do Limy a dále do Prahy.
Poílet +1 den. 
Poed a po zájezdu
Uvedená cena je za program tak, jak je popsán ní?e. V poípadi zájmu samozoejmi zajistíme letenky dle va?ich po?adavku (mo?nost poiletit doíve, nebo si pobyt v Peru a Bolívii naopak prodlou?it).
Program zaeíná první den odpolední prohlídkou Limy. V poípade veeerního poíletu, budou vás druhý den eekat dvi prohlídky - dopolední a a odpolední. Poslední den programu je návrat do Limy. Eas letu lze, po vzájemné dohodi zvolit tak, aby korespondoval s va?ím odletem z Peru domu, poípadni odletem do dal?í destinace. I tyto slu?by vám na po?ádání rádi zajistíme.

Pro inspiraci neváhejte nav?tívit ná? blog JEDUDOPERU.COM, kde se doetete mnoho zajímavých informací. 
Prodlou?ení: AMAZONIE
Vydejte se poznat zcela jiný svit plný tropické poírody, prapodivných zvíoat, barevných ptáku, nebezpeených ryb a hlavni indiánských znalostí o nejvet?ím de?tném lese na?í planety. Poznejte Amazonii.
V na?í nabídce máme mnoho tématických pobytu, kvalitních lod?í a výletu. Pro ideální pobyt v Amazonii, tak aby splnil Va?e oeekávání, je nejlep?í osobní konzultace. Namátkou Vám poedkládáme dvi varianty:

1./ ECOAMAZONIA LODGE TAMBOPATA: 3 DNY a 2 NOCI
1. den: Po snídani Vás eeká transfer na leti?ti. Odlet do Puerto Maldonado. Po poíletu Vás vyzvedne pruvodce a eeká Vás krátká autobusová prohlídka mista.
Následni se poesunete do Puerto Capitanía, kde se nalodíte na motorizovanou loi a po oece Madre de Dios River se vydáte k Va?í lod?i. Bihem cesty budete mít poíle?itost poznávat fascinující prostoedí Amazonského pralesa a povodí oeky. Po poíjezdu se ubytujete v lod?i Ecoamazonia, kde Vás bude eekat i obid. Po obidi se vydáte na první výlet po nauené stezce k malému jezeru Caimán Cocha, kde ?ijí malí krokodýli (Kajman eerný - Melanosuchus Niger a Kajman stoedoamerický - Caiman Crocodilus). Po návratu zpit do lod?e Vás eeká veeeoe a volný program.
Stravování: obid, veeeoe

2. den: Ráno Vás probudí ptaeí zpiv. Po snídani se vydáte za dal?ím amazonským dobrodru?stvím.
Eeká Vás trasa do hloubi pralesa, loes nikolik mostu, oek a údolí. Bihem cesty poznáte jak divokou floru, tak i poi tro?e ?tistí zahlednete nijaká divoká zvíoata. Cílem Va?í cesty bude nádherné jezero Apu Victor s koi??álovi eistou vodou. Následni se vydáte na rozhlednu, která Vám poskytne panoramatickou vyhlídku na jezero, s mo?ností pozorovat papou?ky, makaky, tukany, volavky a jiná zvíoata veetni krokodýlu nebo ?elv. Za nikolik hodin se opit vrátíte do lod?e na obid.
Odpoledne Vás eeká dal?í výlet, tentokrát na Monkey Island - Opieí ostrov, kde budete moci pozorovat v poirozeném prostoedí mnoho druhu opic jako Maquisapas (chápany), Capuchins (kapucíny), Small Lion (lvíeci), atd. nebo lenochody a mnoho druhu ptáku.
Návrat zpit do lod?e na veeeoi a poenocování.
Stravování: snídani, obid, veeeoe

3. den: Ráno Vás eeká snídani a následni návrat zpit do Puerto Maldonado.
Odlet zpit do Limy nebo Cusca.
Stravování: snídani

2./ REFUGIO AMAZONAS: 4 DNY a 3 NOCI
1. den: Po snídani vás vyzvedne oidie a odveze na leti?ti, následuje 55 min let do Amazonie. Na leti?ti Vás poivítá lokální zástupce hotel a nejprve odveze do centra mista, kde si v zázemí jejich poboeky budete moci ponechat, ei poebalit vici, které budete potoebovat v následujících nikolika dnech. Ostatní, nepotoebné vici si budete moci nechat v bezpeené úschovi zde. Díky tomu mohou být lodi, které vás dopraví do amazonské d?ungle bezpeené a lehké. Následni Vás dopravíme do poístavu, kde nasednete na loi, se kterou se vydáte na 2,5 hod plavbu do stále hustij?í amazonské d?ungle, do lod?e REFUGIO AMAZONAS, v poírodní rezervaci TAMBOPATA, která se rozléhá na 1,3 mil hektarech. Po poíjezdu vás eeká obid a seznámení se s chodem lod?e, výlety apod.
V podveeer vás eeká první (noení) výlet: Hledání kajmanu.
Stravování: obid, veeeoe

2. den: Po snídani se vydáte na výlet na kánoi nebo katamaránu k jezeru Oxbow, kde budete moci pozorovat divoká zvíoata v jejich poirozeném prostoedí. ?ijí zde ptáci Hoacin, Kami? ru?katý, kajmani, nebo také makakové. Následni se vydáte na vyhlídku v korunách stromu, která Vám uká?e Amazonský de?tný les ze zcela jiné perspektivy, s mo?ností zahlédnout napoíklad tukany nebo dravce. Po obidi se vydáte na malou farmu vedenou charizmatickým Donem Manuelem, který pistuje typické amazonské plodiny. Poté se projdete nauenou botanickou stezkou, kde se dozvíte mnohé o ruzných rostlinách ve. tich léeivých, stromech, napo. Ajo-Sacha, Yuca de Venado, Uoa de Gato, Charco-Sacha, Pra-Para atd.
Po veeeoi vás eeká nauení program o amazonském pralese.
Stravování: snídani, obid, veeeoe

3. den: Dnes dopoledne se vydáte na plavbu lodí (asi 15 min) a turu (asi 1 hod) k shroma?di?ti papou?ku, tzv. Parrot Clay Lick, na erodovaných boezích oeky. Nacházejí se zde mnohé druhy jako Aratinga tmavohlavý, Tirika kobaltový, Amazona ochrocephala, Amazónek eernouchý atd. Po obidi se vydáte na výlet pralesem po prastaré stezce, kde se nacházejí stromy s para a jinými ooechy, které sbiraei, místní indiáni, sbírají ji? po desítky, mo?ná i stovky let. Po veeeoi se vydáte za noeními savci, aekoliv je ti?ko je spatoit, není to nemo?né, zajimavým ?úlovkem? ale budoou rozmanité amazonské ?áby a ?abieky.
Stravování: snídani, obid, veeeoe

4. den: Dopoledne vás eeká rozloueení s Amazonii, návrat do Puerto Maldonado, vyzvednutí si uschovaných vicí a odlet do Limy.
Stravování: snídani

Pozn: jednosmirná letenka Lima - Puerto Maldonado n. Cusco - Puerto Maldonado, cena od 4500 Ke/os. 
Prodlou?ení: OKRUH BOLÍVIÍ - OD SEVERU K JIHU
Va?e cesta nemusí koneit v Peru, vydejte se na Okruh Bolívií - od severu k jihu, který s tímto programem lze jednodu?e kombinovat. Staeí poidat letenku do La Paz (+3000,-) nebo cestu autobusem poes Puno (kolem jezera Titicaca). Více informací naleznete poímo v zájezdu zde
Prodlou?ení: pobyt v Karibiku: ostrov Aruba
Vyu?ijte skvilou mo?nost odpoeinout si po nároeném poznávacím programu v Karibiku, na nádherném ostrovi Aruba.
Poipravili jsme pro vás dva balíeky na 5 nocí, které si ale mu?ete upravit, pokud si budete poát napo. del?í/krat?í pobyt, jiný hotel a pod.
3* hotel Tropicana Aruba Resort & Casino se snídaní
4* Amsterdam Manor Beach Resort, se snídaní
Ceny zahrnují letenku z Limy na Arubu, transfer a ubytování. 


Objednáváte termín: 21.11.2018-28.11.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 2* (56 690,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 2-3* (57 290,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 3* (59 280,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 3-4* (64 230,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 4* (69 335,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 4-5* (84 830,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 5* (94 290,- Kč)   
Prodlou?ení: AMAZONIE (Eco Amazonia 3D/2N), cena za os. od: (7 800,- Kč)   
Prodlou?ení: AMAZONIE (Eco Amazonia 4D/3N), cena za os. od:  (10 090,- Kč)   
Prodlou?ení: AMAZONIE (Refugio de Amazonas 3D/2N), cena za os. od: (15 350,- Kč)   
Prodlou?ení: AMAZONIE (Refugio de Amazonas 4D/3N), cena za os. od: (22 260,- Kč)   
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 3* hotel se snídaní od (21 600,- Kč)   
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 4* hotel se snídaní od (32 700,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz