Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Okruh Bolívií - od severu k jihu


banner

Okruh Bolívií - od severu k jihu


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1977718


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za přírodou, za památkami
Nástupní země
Nástupní místo
Začátek zájezdu 25.10.2018
Konec zájezdu 03.11.2018
Počet nocí 9
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Dle programu
  Tisk stránky Tisknout
* Letenka Potosí - La Paz
* Poeprava autobusem La Paz - Oruro a Uyuni - Potosí
* Poeprava vlakem ve toídi Executive z Oruro do Uyuni (odjezd pouze ve stoedu nebo pátek)
* Ubytování: 3x La Paz, 2x Uyuni/Colchani a 2x Potosí ve 3* hotelu. 2x v jednoduchých ubytovnách (spoleená koupelna, teplá voda za poíplatek) bihem cesty po solné pláni Uyuni.
* Stravování: dle programu
* Výlety s anglicky mluvícími pruvodci dle programu
* Zákonné poji?tiní pro poípad úpadku


* Spropitné
* Transfery z leti?ti nebo nádra?í - na vy?ádání zajistíme
* Stravování, kromi uvedeného v programu
* Osobní výdaje
* Zdravotní poji?tiní (590 Ke/os)
* Odletové taxy, pokud jsou vybírány na leti?tích (cca 10 USD)


Bolívie je turismem v mnoha smirech nepolíbená zemi a to z ní einí, v rámci Latinské Ameriky, unikátní klenot, který stále eeká je?ti na své objevení.

Cena za os. ve dvoulu?kovém pokoji 38 190,- Kč Letenka La Paz - Uyuni (misto pozemní dopravy) 3 000,- Kč
Jednodenní výlet katamaránem na jezero Titicaca (ostrov Slunce atd) z/do La Paz 5 980,- Kč Dvoudenní výlet katamaránem na jezero Titicaca z/do La Paz 8 980,- Kč

25.10. - 03.11.2018 10 dní od 0,- Kč 01.11. - 10.11.2018 10 dní od 0,- Kč
08.11. - 17.11.2018 10 dní od 0,- Kč 15.11. - 24.11.2018 10 dní od 0,- Kč
29.11. - 08.12.2018 10 dní od 0,- Kč 06.12. - 15.12.2018 10 dní od 0,- Kč
13.12. - 22.12.2018 10 dní od 0,- Kč 03.01. - 12.01.2019 10 dní od 0,- Kč
10.01. - 19.01.2019 10 dní od 0,- Kč      

1. den: LA PAZ
Poíjezd nebo poílet do La Paz a ubytování.
V poípadi dopoledního poíjezdu se je?ti dnes odpoledne vydáte s pruvodcem na prohlídku koloniální eásti La Paz ( pokud bude poíjezd do La Paz odpoledne, bude výlet zítra).
Prohlédnete si námistí Murillo, prezidentský palác i katedrálu. Nav?tívíte pouliení tr?i?ti s obchudky plných tradieních výrobku a nevynecháme ani trh earodiju, kde se prodávají opravdové earodijné skvosty - kostry malých lam, su?ené ?áby, talismany. Poté nav?tívíte baziliku Sv. Franti?ka a nakonec se vydáte z La Paz rezideneními etvrtimi a? do Misíeního údolí. Zde budete poekvapeni krásou bizarních útvaru erozního puvodu, které jsou o?iveny eetnými kaktusy. Poekrásnému okolí La Pazu dominují stále zasni?ené ??estitisícovky? Nevado Illimani (6.439 m n.v.), Nevado Illampu (6.362 m n.v.) a Huayna Potosí (6.088 m n.v.).
Udilejte si fotografii a nikdo nebude pochybovat, ?e jste si z Ji?ní Ameriky odskoeili a? na Misíc.
V podveeer návrat do hotelu a poenocování.
 
10. den: LA PAZ - odlet/odjezd
Odlet nebo odjezd z La Paz. 
2. den: LA PAZ
Volný program a poznávání La Paz.
Pokud jste neabsolvovali veerej?í výlet po La Paz bude vás eekat dnes.
Fakultativni doporueujeme celodenní výlet na jezero Titicaca. Nenechte se ale zmýlit, eeká vás úplni nico nového. Vydáte se na Isla del Sol - Posvátný ostrov Slunce, legendárního místa, kde podle povisti vznikla Incká oí?e. Nav?tívíte Inckou Zahradu, Schody a Fontánu nekoneeného mládí. Zde se nalézá podzemní muzeum Ekako, centrum tradiení medicíny a stavitelu rákosových lodí. Také nav?tívíte terasy Pachamama a budete mít poíle?itost si prohlédnout Palác Pilkokaina Inca neboli Chrám Slunce. Pozdi odpoledne vás eeká návrat zpit do La Paz. 
3. den: LA PAZ - UYUNI
Dnes vás to bude nároený den - eeká vás cesta na jih Bolívie, ale ae zabere mnoho hodin, budete odminini nádhernými scenériemi i dotykem místní kultury i ?ivota, skuteeni bude na co se dívat. Po snídani se vydáte autobusem do mista Oruro (4 hodiny) a poté poesednete na vlak míoící k solným pláním v Uyuni (14:30-21:20, executive class). Po poíjezdu se poesunete do hotelu.
Fakultativni poelet letadlem La Paz - Uyuni místo pozemního poesunu: +3000 Ke/os.

Salar de Uyuni nebo také Salar de Tunupa je nejvit?í solná pláo na sviti, je? byla doíve dnem jezera. Má rozlohu 10 582 km² (poibli?ni jako rozloha Libanonu, resp. 25× vit?í ne? solná pláo Bonneville Salt Flats v Utahu v USA). Poed 40 tisíci lety byl prostor solné pláni soueástí obrovského prehistorického jezera Minchin. Kdy? toto jezero vyschlo, zustala po nim dvi jezera ? Poopó a Uru Uru a dvi solné pláni ? Salar de Coipasa a Salar de Uyuni. Jednou roeni dochází na Salaru de Uyuni k záplavám a solná pláo tak zvý?í svoji odrazivost ? stane se tak nejvit?ím poirozeným zrcadlem na sviti.
 
4. den: Zaeátek 3 denního výletu - SALAR DE UYUNI
Kolem 10. hod. vás vyzvedne oidie a Offroadem se vydáte se na 3 denní cestu po Solné pláni.
Projedete kolem vesnieek Julaca a Rio Grande, kde se nachází ?hobitov? starých a nepotoebných vlaku. Pak vás eeká Salar de Colchani, kde lokální rodiny zpracovávají sul a poté poesun k Salar de Uyuni (nebo také Salar de Tunupa).
Odtud vede cesta k ostrovu Incahuasi, na kterém roste a? 6 000 kaktusu, nikteré a? do vý?ky 12 metru. Tento ostrov je zároveo místem unikátního ekosystému v této nehostinné ?pou?ti?. Po obidi pokraeuje va?e cesta poes pou?? do vesnice San Juan, kde vás eeká (jednoduché) ubytování. Tady budete mít skuteený pocit, ?e jste se dostali a? na samý konec svita, ale noení nebe s Mléenou galaxií, která se nad vámi brzy objeví, vám zcela jisti poipomene, ?e stojíte na Zemi - zá?itek z pozorování hvizd, z místa, které nijak neru?í svitelný ani jiný smog bude jedním z nezapomenutelných zá?itku, a to i v poípadi, ?e vás astronomie nikdy poíli? nezajímala.
 
5. den: Výlet SALAR DE UYUNI
Po snídani se vydáte ze San Juan do vysoko polo?ené oblasti barevných skal, poejedete slanou pláo Chiguana a? k vyhlídce, odkud se vám naskytne nádherný výhled na stratovulkán Ollague, nacházející se na hranicích Bolívie a Chile. Jeho vý?ka je úctyhodných 5868 m n. m. Pak se zastavíte u nikolik nádherni (a nebezpeeni) zbarvených lagun, kde budete moci pozorovat plameoáky, poejezd poes vysoce polo?enou náhorní pláo Desierto de Siloli, která se nachází na sever od laguny Colorada a kde se nacházejí v jejím stoedu nacházejí osamocené skály s nejznámij?ím kamenným útvarem bolívijského Altiplána - Arbol de Piedra.
Poenocování v jednoduché ale komfortní lod?i blízko Eervené laguny. 
6. den: Závir výletu SALAR DE UYUNI
Brzy ráno po snídani vás eeká cesta ke gejzírum Sol de Mañana se zastávkou u termálních koupelí Polques, Salvador Dali desert a Green Lagoon a pak dlouhý poejezd poes úchvatné a nezapomenutelné oblasti Valle de las rocas a San Cristobal do Colchani, kde vás eeká poslední noc v hotelu poed zítoej?ím odjezdem do Potosí. 
7. den: UYUNI - POTOSÍ
Ráno vás eeká transfer z Colchani do Uyuni, kde poesednete na linkový autobus do Potosí, jednoho z nejvý?e polo?ených mist svita, nachází se v nadmooské vý?ce 4067 m.n.m.
Ubytování v hotelu.

Neopomenutelnou historií nabité jihoamerické Bolívie je misto Potosí. ?panilskými dobyvateli roku 1545 zalo?ené misto na úpatí hory Cerro Rico, co? lze poelo?it jako ?Bohatý kopec?, je s osudem této hory nerozlueni spjato. Díky bohatství, které se ukrývalo a i dnes stále je?ti ukrývá, mu vdieí za svoji existenci. Díky bohatství stoíbrných dolu milo Potosí, ji? v roce v roce 1573 více jak 120.000 lidí. O sto let pozdiji zde stálo poes 80 kostelu a se svými 200 000 obyvateli bylo nejvit?ím mistem Ji?ní Ameriky.  
8. den: POTOSÍ
Dopoledne vás eeká náv?tiva tradieního trhu v Potosí, kde vám pruvodce uká?e, jaké prostoedky místní pou?ívali a pou?ívají poi ti?bi (zejména) stoíbra. Pak se vydáte na Cerro Rico (Silver Mine Hill), které se stalo nejdule?itij?ím místem regionu, a zároveo se ti?ba ve stoíbrných dolech stala hlavní zdrojem poíjmu Bolívie. Je?ti dnes jsou nikteré ?toly stále otevoené a probíhá v nich ti?ba, v podmínkách, které se poíli? neli?í od tich, které zde panovaly poed sto i více lety. Výhled na misto rozkládající se pod Cerro Rico je nezapomenutelný. Po obidi si prohlédnete nekrásnij?í památky Potosí, z nich? nekteré jsou zapsané na seznam UNESCO, (napo. kostel San Lorenzo) a nevynecháte ani náv?tivu muzea Casa de la Moneda nebo mincovnu. 
9. den: POTOSÍ - LA PAZ
Odlet z Potosí do La Paz.
Ubytování v hotelu a zbytek dne volno.

Fakultativni je mo?né program prodlou?it o Sucre, Santa Cruz apod., poípadni i poelet napo. do Brazílie a vodopády Iguazu atd. 
Okruh Bolívií - komfortni: La Paz > Uyuni > Potosí
Okruh Bolívií vás zavede do hlavního mista La Paz (Bolívie má dvi hlavní mista - Sucre, kde sídlí vit?ina administrativy a La Paz - kde sídlí vláda) - le?ícího na úpatí And a z druhé strany nedaleko bájného jezera Taticaca, do Uyuni, kde se nachází nejvit?í solná plán na sviti, to v?e v nadmooské vý?ce 3650 m. nad mooem a nakonec do Potosí - proslaveného nejen svými stoíbrnými doly, ale i svoji nezaminitelnou krajinou a historií - zalo?ili jej ?panil?tí conquistadooi ji? roku 1545.

Okruh je ideálni kombinovatelný s programy v Peru napo. ty, které koneí v Punu (zajistíme poejezd do La Paz autobusem, nebo autem, poípadni je vhodné zvá?it nádhernou 2 denní cestu katamaránem poes jezero Titicaca s bohatým poznávacím programem, nebo zájezdy, které koneí v Cuzcu (zajistíme poelet Cuzco - La Paz). Alternativni lze také program poizpusobit tak, ?e z Uyuni se po solných pláních poesunete do chilské pou?ti Atacama a odtud pak do Santiaga s mo?ností navázat na program v Patagonii, Jezerní oblasti nebo Velikonoením ostrovi.
 


Objednáváte termín: 25.10.2018-03.11.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za os. ve dvoulu?kovém pokoji (38 190,- Kč)   
Letenka La Paz - Uyuni (misto pozemní dopravy) (3 000,- Kč)   
Jednodenní výlet katamaránem na jezero Titicaca (ostrov Slunce atd) z/do La Paz (5 980,- Kč)   
Dvoudenní výlet katamaránem na jezero Titicaca z/do La Paz (8 980,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz