Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Peru a Bolívie: po stopách Inku a conquistadoru


banner

Peru a Bolívie: po stopách Inku a conquistadoru


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1977785


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za historií, za přírodou
Nástupní země Peru
Nástupní místo Lima
Začátek zájezdu 23.11.2018
Konec zájezdu 10.12.2018
Počet nocí 17
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Se snídaní
  Tisk stránky Tisknout
* vnitrostátní letenky na trase Lima - Cusco - La Paz // Potosí - La Paz // Juliaca (Puno) - Lima
* leti?tní poplatky a palivové poíplatky
* ve?keré transfery a dopravu v Peru a Bolívii
* poepravu vlakem: Posvátné údolí - Aguas Calientes (Machu Picchu) - Cusco // Oruro - Uyuni
* poepravu turistickými autobusy La Paz - Oruro, Uyuni - Potosí a La Paz - Puno
* vstupy do v?ech památek dle programu
* ubytování: dle programu, ve vybrané kategorii ve dvoulu?kových pokojích, kromi pobytu v Uyuni, bihem okruhu je jednoduché ubytování se spoleeným soc. vybavením (teplá voda za poíplatek). Seznam hotelu Vám za?leme na vy?ádání
* stravování: snídani + dal?í stravování dle programu
* odborný anglicky mluvící pruvodce po celou dobu zájezdu
* zákonné poji?tiní pro poípad úpadku


* mezinarodní letenku do/z Limy (na poání zajistíme)
* spropitné
* stravování, kromi uvedeného v programu
* osobní výdaje
* zdravotní poji?tiní (590 Ke/os)
* odletové taxy, pokud jsou vybírány na leti?tích (cca 10-15 USD)
* vízum ESTA v poípadi letu poes USA


Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 2* 106 790,- Kč Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 3* 109 790,- Kč
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 4* 124 890,- Kč Cena letenky Praha - Lima - Praha od cca. 20 000,- Kč
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 3* hotel se snídaní od 21 600,- Kč Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 4* hotel se snídaní od 32 700,- Kč

23.11. - 10.12.2018 18 dní od 0,- Kč 30.11. - 17.12.2018 18 dní od 0,- Kč
07.12. - 24.12.2018 18 dní od 0,- Kč      

1. den: LIMA
Poílet do Limy.
I kdy? cesta na jihoamerický kontinent v 21. století v porovnání s útrapami, které museli sná?et mooeplavci v 16. století, a délkou plavby, výrazni zrychlila, stále zabere nikolik hodin na palubi letadla.
Po poíletu do Limy Vás na leti?ti vyzvedne oidie a dopraví do hotelu, kde se ubytujete.
Odpoledne Vás eeká puldenní prohlídka mista s pruvodcem. Nav?tívíte historické centrum: Plaza Mayor, Vládní palác, Arcibiskupský palác, Konvent Sv. Franti?ka, rezidenení etvrti San Isidoro, Miraflores a dal?í zajímavá místa v Limi. 
10. den: Zaeátek 3 denního výletu - SALAR DE UYUN
Kolem 10. hod. vás vyzvedne oidie a Offroadem se vydáte se na 3 denní cestu po Solné pláni.
Projedete kolem vesnieek Julaca a Rio Grande, kde se nachází ?hobitov? starých a nepotoebných vlaku. Pak vás eeká Salar de Colchani, kde lokální rodiny zpracovávají sul a poté poesun k Salar de Uyuni (nebo také Salar de Tunupa).
Odtud vede cesta k ostrovu Incahuasi, na kterém roste a? 6 000 kaktusu, nikteré a? do vý?ky 12 metru. Tento ostrov je zároveo místem unikátního ekosystému v této nehostinné ?pou?ti?. Po obidi pokraeuje va?e cesta poes pou?? do vesnice San Juan, kde vás eeká (jednoduché) ubytování. Tady budete mít skuteený pocit, ?e jste se dostali a? na samý konec svita, ale noení nebe s Mléenou galaxií, která se nad vámi brzy objeví, vám zcela jisti poipomene, ?e stojíte na Zemi - zá?itek z pozorování hvizd, z místa, které nijak neru?í svitelný ani jiný smog bude jedním z nezapomenutelných zá?itku, a to i v poípadi, ?e vás astronomie nikdy poíli? nezajímala. 
11. den: Výlet SALAR DE UYUNI
Po snídani se vydáte ze San Juan do vysoko polo?ené oblasti barevných skal, poejedete slanou pláo Chiguana a? k vyhlídce, odkud se vám naskytne nádherný výhled na stratovulkán Ollague, nacházející se na hranicích Bolívie a Chile. Jeho vý?ka je úctyhodných 5868 m n. m. Pak se zastavíte u nikolik nádherni (a nebezpeeni) zbarvených lagun, kde budete moci pozorovat plameoáky, poejezd poes vysoce polo?enou náhorní pláo Desierto de Siloli, která se nachází na sever od laguny Colorada a kde se nacházejí v jejím stoedu nacházejí osamocené skály s nejznámij?ím kamenným útvarem bolívijského Altiplána - Arbol de Piedra.
Poenocování v jednoduché ale komfortní lod?i blízko Eervené laguny. 
12. den: Závir výletu SALAR DE UYUNI
Brzy ráno po snídani vás eeká cesta ke gejzírum Sol de Mañana se zastávkou u termálních koupelí Polques, Salvador Dali desert a Green Lagoon a pak dlouhý poejezd poes úchvatné a nezapomenutelné oblasti Valle de las rocas a San Cristobal do Colchani, kde vás eeká poslední noc v hotelu poed zítoej?ím odjezdem do Potosí. 
13. den: UYUNI - POTOSÍ
Ráno vás eeká transfer z Colchani do Uyuni, kde poesednete na linkový autobus do Potosí, jednoho z nejvý?e polo?ených mist svita, nachází se v nadmooské vý?ce 4067 m.n.m.
Ubytování v hotelu.

Neopomenutelnou historií nabité jihoamerické Bolívie je misto Potosí. ?panilskými dobyvateli roku 1545 zalo?ené misto na úpatí hory Cerro Rico, co? lze poelo?it jako ?Bohatý kopec?, je s osudem této hory nerozlueni spjato. Díky bohatství, které se ukrývalo a i dnes stále je?ti ukrývá, mu vdieí za svoji existenci. Díky bohatství stoíbrných dolu milo Potosí, ji? v roce v roce 1573 více jak 120.000 lidí. O sto let pozdiji zde stálo poes 80 kostelu a se svými 200 000 obyvateli bylo nejvit?ím mistem Ji?ní Ameriky.  
14. den: POTOSÍ
Dopoledne vás eeká náv?tiva tradieního trhu v Potosí, kde vám pruvodce uká?e, jaké prostoedky místní pou?ívali a pou?ívají poi ti?bi (zejména) stoíbra. Pak se vydáte na Cerro Rico (Silver Mine Hill), které se stalo nejdule?itij?ím místem regionu, a zároveo se ti?ba ve stoíbrných dolech stala hlavní zdrojem poíjmu Bolívie. Je?ti dnes jsou nikteré ?toly stále otevoené a probíhá v nich ti?ba, v podmínkách, které se poíli? neli?í od tich, které zde panovaly poed sto i více lety. Výhled na misto rozkládající se pod Cerro Rico je nezapomenutelný. Po obidi si prohlédnete nekrásnij?í památky Potosí, z nich? nekteré jsou zapsané na seznam UNESCO, (napo. kostel San Lorenzo) a nevynecháte ani náv?tivu muzea Casa de la Moneda nebo mincovnu. 
15. den: POTOSÍ - LA PAZ
Odlet z Potosí do La Paz.
Ubytování v hotelu a zbytek dne volno.

Fakultativni je mo?né program z Potosí prodlou?it o Sucre, Santa Cruz apod., poípadni i poelet napo. do Brazílie a vodopády Iguazu atd. 
16. den: LA PAZ - PUNO (TITICACA)
Brzy ráno vás eeká odjezd zpit do Peru, tentokrát do Puna, které le?í na boehu jezera Titicaca. Ji? cestou bude moci obdivovat krásu jezera a jeho okolí, soueástí pozemní poepravy je také volný eas, který budete moci vyu?it k individuální prohlídce posvátného ostrova Slunce. Po poíjezdu do Puna vás eeká transfer do hotelu a ubytování.

Fakultativni: úchvatná 2 denní plavba po jezeoe Titicaca z La Paz do Puna s poenocováním na luxusním katamaránu, s bohatým programem a výlety na ostrov Slunce, komplex Inti Wata atd., stravování plná penze.
Poíplatek: +10800 Ke/os.

 
17. den: TITCACA
Na vlnách jezera Titicaca.
Stará legenda vypráví o tom, ?e z jezera Titicaca vystoupili zakladatelé staré oí?e Inku. Kdy? se postavíte na boeh jezera a chvíli pozorujete hladinu, dotkne se vás posvátná síla. Co asi cítili ?panilé, kdy? k jezeru v 16. století dorazili? Tady jim kmen Aymara nedal nic zadarmo, tady si museli dobyvatelé urvat ka?dý kousek zemi silou. Stejni tak Inkové mili po celou dobu existence své oí?e eas od easu s Aymara problémy. Aymara ?ili a ?ijí na poboe?í okolo jezera. Na jezeoe ?il kmen Uros a za ním se vydáte lodí. Nenechte si vnutit iluzi, ?e poíslu?níci kmene doposud ?ijí na trávových ostruvcích Los Uros, navíc tradiením zpusobem. To u? dávno ne. To byste byli zklamaní. Kdy? ale poijmete, ?e se jedná o skanzen, který ukazuje, jak ?ili Uros v dobi poíchodu ?panilu, budete naprosto spokojeni. Prohlídnete si i ostrov Taguile a u?ijete si plavbu po hladini Tititcaca. 
18. den: PUNO - LIMA (ODLET DOMU)
Dnes se s Peru rozloueíte. Eeká Vás transfer na leti?ti a odlet do Limy a poípadni návazný let domu. 
2. den: LIMA
Po snídani vás eeká dopolední výlet k archeologickému nalezi?ti a pavnosti Pachacamac, které je vzdáleno asi 30 km ji?ni od Limy.
Tento podivuhodný komplex ve svých prostorách skýtá mnoho krásných budov, chrámu tvaru pyramid, nástinných fresek, tedy toho co se z nich zachovalo, a zdí a dal?ích ruin. Místo kdysi dávno bývalo poedev?ím nábo?enským centrem puvodních Peruáncu a poutním místem, které ve své dobi poivítalo tisíce lidí z celé zemi.
Odpoledne nav?tívíte muzeum Larco, kde je soustoedina nesmírná pokladnice artefaktu z více ne? 5 000 let staré historie. Zde zjistíte, ?e Peru nejsou pouze Inkové, ale celá oada dal?ích zajímavých kultur. Po prohlídce vás eeká poíjemná chvilka v tradiení taverni se sklenkou pisca a nakonec po západu slunce poedstavení magické vodní fontány. Návrat do hotelu a poenocování.
 
3. den: LIMA - CUSCO
Dne?ním dnem vstoupíte do svita Inku. Pokud doposud hráli hlavní roli ?panilé, tei Vás bude mnohem více zajímat historie poslední samostatné oí?e na území Ji?ní Ameriky. Po snídani Vás vyzvedne oidie, odjedete na leti?ti a poeletíte nad vrcholky And do Cusca. Setkání na leti?ti s pruvodcem a následný transfer do Va?eho hotelu.
Odpoledne se vydáte na prohlídku mista. Doslova na ka?dém kroku Vás bude eekat stoípek historie. Zaenete na vyhlídce San Christobal a pak nav?tívíme trh San Pedro, abyste mohli vidit tradiení produkty, pistované indiány a nikteré z nich ochutnali. Nemu?ete nenav?tívit chrám Slunce Korikancha, který Vás ohromí svou velkolepostí a zároveo si v nim uvidomíte, jak moc ?panilé Peru ponieili. Nedaleký kostel Santo Domingo bude Va?í dal?í zastávkou, na kterou navá?ete etvrtí oemeslníku San Blas, Arcibiskupským palácem a prohlídku zakoneíme katedrálou.

Francisco Pizarro dobyl Cusco 15. listopadu 1533. Je jasné, ?e se v Cuscu 15. listopad nijak neslaví. ?panilé Cusco znieili, vyplenili a poní?ili. Jak krásné asi bylo, se mu?eme jen dohadovat, proto?e i tei jeho kouzlo bere dech. Cusco dodnes budí obdiv zbytky staveb a vyspilostí tehdej?í incké civilizace. Zkusíte si dát do souvislostí dijiny dobytí Peru, dijiny Evropy a dijiny Incké oí?e? V?echny se toti? stoetly právi v Cuscu a nebyla to ?ádná romantická telenovela.
 
4. den: CUSCO
Dne?ní dopoledne bude smis klasického a exklusivního poznávání Cuzca. Zaenete naprosto klasicky, i kdy? tak, abyste se vyhnuli davum turistu. Pojedete v protismiru vit?iny z nich. Zaenete ráno prohlídkou pevnosti Sacsayhuaman, která Vás dostane díky mohutným hradbám postaveným s obrovských kamenu. Pak se zastavíte ve svatyni Qengo, kde se konaly krvavé rituály a dopoledne zakoneíte v královských lázních Puca Puacara a Tambomachay.

Odpoledne volný eas na individuální poznávání Cuzca nebo oblíbené aktivity jako lekce vaoení, výlet na koních, etyokolkách atd. 
5. den: CUSCO - POSVÁTNÉ ÚDOLÍ
Po vydatné snídaní (tak jak je v Peru zvykem) se vydáte z Cusca do Posvátného údolí (Valle Sagrado). Posvátné údolí nese svuj název naprostým právem. Je to skvost. Cestu do Posvátného údolí zaenete na Awanacancha, malém komplexu, kde se potkáte s lamou, alpakou a vikuoou a místní Vám uká?í, jak se vlna tichto zvíoat zpracovává tradiením zpusobem. Trh v Pisacu je sice komerení místo, ale je to zároveo místo, kde najdete mnoho dobrých klasických výrobku, kavárny, hospudky, prosti místo, kde se dá doboe trávit volný eas. Odpoledne Vás eeká prohlídka samotného Pisacu a následni museum Inkariy, kde se bude také podávat obid. Odpoledne vás eeká opravdový klenot ? pevnost Ollantaytambo s misteekem na úpatí kopce. Je to takový malý peruánský ?Eeský Krumlov? a bude se vám moc líbit.
Ubytování v hotelu v srdci Posvátného údolí.

 
6. den: POSVÁTNÉ ÚDOLÍ - MACHU PICCHU
Na tento den nejspí?e napjati eekáte ? vydáte se na cestu k posvátnému Machu Picchu, jednomu z divu svita. Ráno odjezd autobusem k citadele kde Vás eeká komentovaná prohlídka s pruvodcem a volný eas na na fotografování a toulky po terasách. Po prohlídce odjezd autobusem do Machu Picchu Pueblo a obid v místní restauraci. Pozdi odpoledne ubytování v hotelu v Aqua Calientes, které le?í pod Macchu Picchu.

Machu Picchu je nejznámij?ím a nejvelkolepij?ím archeologickým sídli?tim kontinentu. Skuteený úeel a funkce pevnosti Machu Picchu je dodnes poedmitem spekulací a debat. Pravdipodobni byla vybudována v letech úpadku za posledních Inku jako pokus o zachování incké kultury. Mohla být také nábo?enským sídlem, zalo?eným jako pokus znovu vzkoísit inckou nadvládu ohro?enou vpádem ?panilu. Pevnost nebyla nikdy zmínina v kronikách vedených ?panilskými kolonizátory, je? slou?ily jako psané archivy dosud nezaznamenané historie Inku. Inkové nikdy neu?ívali písmo, tak jak jej známe mi, ale tzv. Kipu - uzlové písmo, které je dodnes nerozlu?tino, a tak nám v?echny podrobnosti incké historie poiná?ejí jen ?panilské záznamy. O existenci Machu Picchu nevidil, kromi nikolika místních Keeuu, nikdo. Kdy? svitoznámou památku objevil v roce 1911 americký historik Hiram Bingham, byl v celém areálu pevnosti sám, doprovázen jen kapitánem peruánské armády a malým indiánským klukem.  
7. den: MACHU PICCHU - CUSCO
Dopoledne volný program.
Mo?nost vypravit se na horu Huyana Picchu nebo Machu Picchu Mountain, které obklopují samotnou citadelu a odkud se vám naskytne úchvatný výhled nejen na tento ztracený klenot ale rozsáhlé okolí - horské hoebeny a hluboká údolí.
Pozn: o vstupní povolení je nutné po?ádat s dostateeným poedstihem, ideálni poi objednání celého zájezdu.
Více o Machu Picchu a M.P. Mountain si mu?ete poeeíst v na?em elánku publikovaném na ZDE

Odpoledne odjezd vlakem zpit do Cuzca a ubytování v hotelu. 
8. den: CUSCO - LA PAZ
Dnes se s Peru rozloueíte. Eeká Vás transfer na leti?ti a odlet do La Paz.
Poílet do La Paz a ubytování.
Odpoledne se s pruvodcem vydáte na prohlídku koloniální eásti La Paz.
Prohlédnete si námistí Murillo, prezidentský palác i katedrálu. Nav?tívíte pouliení tr?i?ti s obchudky plných tradieních výrobku a nevynecháme ani trh earodiju, kde se prodávají opravdové earodijné skvosty - kostry malých lam, su?ené ?áby, talismany. Poté nav?tívíte baziliku Sv. Franti?ka a nakonec se vydáte z La Paz rezideneními etvrtimi a? do Misíeního údolí. Zde budete poekvapeni krásou bizarních útvaru erozního puvodu, které jsou o?iveny eetnými kaktusy. Poekrásnému okolí La Pazu dominují stále zasni?ené ??estitisícovky? Nevado Illimani (6.439 m n.v.), Nevado Illampu (6.362 m n.v.) a Huayna Potosí (6.088 m n.v.).
Udilejte si fotografii a nikdo nebude pochybovat, ?e jste si z Ji?ní Ameriky odskoeili a? na Misíc.
V podveeer návrat do hotelu a poenocování.  
9. den: LA PAZ - UYUNI
Dnes vás to bude nároený den - eeká vás cesta na jih Bolívie, ale ae zabere mnoho hodin, budete odminini nádhernými scenériemi i dotykem místní kultury i ?ivota, skuteeni bude na co se dívat. Po snídani se vydáte autobusem do mista Oruro (4 hodiny) a poté poesednete na vlak míoící k solným pláním v Uyuni (14:30-21:20, executive class). Po poíjezdu se poesunete do hotelu.
Fakultativni poelet letadlem La Paz - Uyuni místo pozemního poesunu: +3000 Ke/os.

Salar de Uyuni nebo také Salar de Tunupa je nejvit?í solná pláo na sviti, je? byla doíve dnem jezera. Má rozlohu 10 582 km² (poibli?ni jako rozloha Libanonu, resp. 25× vit?í ne? solná pláo Bonneville Salt Flats v Utahu v USA). Poed 40 tisíci lety byl prostor solné pláni soueástí obrovského prehistorického jezera Minchin. Kdy? toto jezero vyschlo, zustala po nim dvi jezera ? Poopó a Uru Uru a dvi solné pláni ? Salar de Coipasa a Salar de Uyuni. Jednou roeni dochází na Salaru de Uyuni k záplavám a solná pláo tak zvý?í svoji odrazivost ? stane se tak nejvit?ím poirozeným zrcadlem na sviti. 
Poed a po zájezdu
Uvedená cena je za program tak, jak je popsán ní?e. V poípadi zájmu samozoejmi zajistíme letenky dle va?ich po?adavku (mo?nost poiletit doíve, nebo si pobyt v Peru a Bolívii naopak prodlou?it).
Program zaeíná první den odpolední prohlídkou Limy. V poípade veeerního poíletu, budou vás druhý den eekat dvi prohlídky - dopolední a a odpolední. Poslední den programu je návrat do Limy. Eas letu lze, po vzájemné dohodi zvolit tak, aby korespondoval s va?ím odletem z Peru domu, poípadni odletem do dal?í destinace. I tyto slu?by vám na po?ádání rádi zajistíme.

Pro inspiraci neváhejte nav?tívit ná? blog JEDUDOPERU.COM, kde se doetete mnoho zajímavých informací. 
Prodlou?ení: pobyt v Karibiku: ostrov Aruba
Vyu?ijte skvilou mo?nost odpoeinout si po nároeném poznávacím programu v Karibiku, na nádherném ostrovi Aruba.
Poipravili jsme pro vás dva balíeky na 5 nocí, které si ale mu?ete upravit, pokud si budete poát napo. del?í/krat?í pobyt, jiný hotel a pod.
3* hotel Tropicana Aruba Resort & Casino se snídaní
4* Amsterdam Manor Beach Resort, se snídaní
Ceny zahrnují letenku z Limy na Arubu, transfer a ubytování. 


Objednáváte termín: 23.11.2018-10.12.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 2* (106 790,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 3* (109 790,- Kč)   
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji / hotely 4* (124 890,- Kč)   
Cena letenky Praha - Lima - Praha od cca. (20 000,- Kč)   
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 3* hotel se snídaní od (21 600,- Kč)   
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 4* hotel se snídaní od (32 700,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz