Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - Okruh Latinskou Amerikou: Peru - Ekvádor - Kolumbie


banner

Okruh Latinskou Amerikou: Peru - Ekvádor - Kolumbie


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1978738


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za památkami, za přírodou
Nástupní země Česká republika
Nástupní místo Praha
Začátek zájezdu 23.11.2018
Konec zájezdu 09.12.2018
Počet nocí 15
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Se snídaní
  Tisk stránky Tisknout
* uvedené letenky veetni leti?tních tax
* ve?keré transfery a dopravu v Peru
* vstupy do v?ech památek dle programu
* ubytování: dle programu, ve dvoulu?kových pokojích. Seznam hotelu Vám za?leme na vy?ádání
* stravování: snídani + dal?í stravování dle programu
* odborný anglicky mluvící pruvodce po celou dobu zájezdu
* zákonné poji?tiní pro poípad úpadku


* osobní výdaje
* spropitné
* zdravotní poji?tiní a poipoji?tiní
* vízum ESTA v poípadi letu poes USA


17 dnu putování s velmi kvalitním zázemím. Cesty do Latinské Ameriky poipravujeme poes 20 let. Víme jak na to.

Proe se vydat právi do tichto zemí s Marco Polo?
- zájezd bez starostí - kompletní servis a zaji?tiní od zaeátku cesty a? do konce
- mo?nost poizpusobení programu - termíny, místa, výlety, hotely
- zku?ení pruvodci a v?e je ji? v ceni
- zázemí eeské cestovní kanceláoe s tradicí více jak 25 let na trhu

Chcete se dozvidit více, nebo program poizpusobit va?im snum? Zavolejte nám nebo nav?tivte na?i kanceláo. Probereme ve?keré detaily a program vyladíme va?im po?adavkum a poáním.

Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji 93 990,- Kč Zdravotní poji?tiní do zahranieí 590,- Kč
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 3* hotel se snídaní od 17 500,- Kč Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 4* hotel se snídaní od 28 160,- Kč

23.11. - 09.12.2018 17 dní od 0,- Kč 30.11. - 16.12.2018 17 dní od 0,- Kč
07.12. - 23.12.2018 17 dní od 0,- Kč      

1. den: PRAHA - LIMA
Let do Limy.
I kdy? cesta na jihoamerický kontinent v 21. století v porovnání s útrapami, které museli sná?et mooeplavci v 16. století, a délkou plavby, výrazni zrychlila, stále zabere nikolik hodin na palubi letadla.
Po poíletu do Limy Vás na leti?ti vyzvedne oidie a dopraví do hotelu, kde se ubytujete.
Odpoledne Vás eeká puldenní prohlídka mista s pruvodcem. Nav?tívíte historické centrum: Plaza Mayor, Vládní palác, Arcibiskupský palác, Konvent Sv. Franti?ka, rezidenení etvrti San Isidoro, Miraflores a dal?í zajímavá místa v Limi. 
10. den: QUITO - BOGOTA
Dnes vás eeká cesta do kolumbijské Bogoty. Nebojte se, doby Pabla Escobara u? jsou prye, ale jeho duch tady ureiti poebývá... Vítejte v Kolumbii, dal?í a poslední zemi na va?em latinskoamerickém putování. Ureiti to bude zemi, na kterou budete dlouho vzpomínat a jisti v dobrém. Kolumbie je jiná, svá a musíte ji prosti za?ít. 
11. den: BOGOTA
Po snídani vás eeká výlet po Bogoti, s výjezdem lanovkou na horu Monserrate, je? je zároveo dominantou Bogoty. Procházka tr?nicí a ochutnávky místních specialit. Cesta lanovkou zpit a procházka k Muzeu zlata, Bolívarovo námistí, kde budete obdivovat mistskou katedrálu, vedle které stojí svatostánek ? historický klenot, justiení palác, který svého easu nechal vyhodit do povitoí Pablo Escobar, colegium sv. Bartolomije z r. 1604, palác Liévano a dal?í pamitihodnosti. Po cesti doporueujeme zastavit na obid v typické restauraciSanalejo?, kde si kromi regionálních specialit pochutnáte i na výborných steacích. Po vydatném obidi si dilejte eas na nav?tivte Muzeum zlata, které uchovává nejvit?í sbírku prehispánského zlata na sviti! Zbytek odpoledne osobní volno. 
12. den: BOGOTA -MEDELÍN
Dnes se poesunete do Medellínu, hlavního mista malebného regionu Antioquia. Ubytování v hotelu.
Odpoledne volný program nebo mo?nost fakultativního výletu po stopách Pabla Escobara - cesta do komuny 13, právi ta byla v minulosti nechvalni proslulá právi díky nejvit?ímu zloeinci na sviti, Pablu Escobarovi. Projí?ika po elektrických schodech, které jsou lemovány lidovými grafiti. Pokraeování do Escobarovy etvrti (komuna 9), která nese oficiální název Medellín sin Tugurios, je? vybudoval samotný car kokainu, jak mu zde také lidovi oíkají. Hned poi vstupu do etvrti vás
poivítá nápis: Vítejte v Escobarovi etvrti ? zde se dýchá mír. Není to tak úplni pravda, stále je mít toeba oei na stopkách. Pokraeování do etvrti Santa María de Ángeles a zastávka u budovy Mónaco, bývalého sídla Escobarovy rodiny, dnes opu?tiná budova ve vlastnictví Národní policie. Cesta do etvrti Envigado na kopec La Paz, kde Pablo v roce 1991 nechal vybudovat své vizení (5* hotel) za to, ?e nebude vydán do USA a kterému se oíkalo La Catedral. Dnes u? po okázalém luxusu nezbyla ani stopa. Pokraeování ke stadiónu Anastasio Girardot a? do ulice Los Olivos, k domu, kde byl zastoelen. Okno, ze kterého vyskoeil u? díky rekonstrukcím neuvidíte, stoechu, na které zemoel v?ak ano. Na závir vás pruvodce zavede na hobitov Montesacro, kde le?í Pablovy ostatky. Návrat na hotel a osobní volno.

 
13. den: MEDELÍN - GUATAPE
Po snídani cesta k poehradi Guatapé (2h), kde se tyeí do vý?ky 2135 metru obrovský monolit, na jeho? vrchol vede 740 schodu. Sám o sobi má vý?ku 220 metru. Hned po poíjezdu do stejnojmenného misteeka Guatapé nasednete do katamaránu a podniknete krátkou vyhlídkovou projí?iku po poehradi (1h). Poté si prohlédnete malebné misteeko Guatapé, které se charakterizuje malovanými fasádami domu. Ka?dý dum, lokál, kostel, radnice má svou specifickou
originální dekoraci. Eas k obidu a pokraeování k nedalekému monolitu. Osobní volno ke zdolání kamene a cesta zpátky. Po cesti zastávka v replice puvodní vesnieky Viejo Peool, která dnes spoeívá na dni poehrady. Veeerní návrat do Medellínu.

 
14. den: MEDELLÍN - CARTAGENA
Poelet do koloniálního mista Cartagena de Índias. Odpoledne prohlídka eásti Cartageny, Bahía de Cartagena, podél mistského náboe?í lemovaného moderními budovami, dále nav?tívíte etvrt Manga, náv?tiva konventu de La Candelaria na kopci, Monument starých bohu, Pevnost sv. Filipa de Barajas, Bóvedas (nákupy suvenýru) a nakonec pi?í prohlídka historického jádra. Zbytek odpoledne osobní volno ureeno k toulkám po tomto poekrásném opevniném misti ze XVI. století.
 
15. den: CARTAGENA - ISLA ROSARIO
Dnes se vydáte za odpoeinkem do na ostrov Rosario, kde vás eekají karibské plá?e.
Odpoledne návrat zpit do Cartageni a poenocování.
 
16. den: CARTAGENA - PRAHA
Dnes se rozloueíte nejen s Kolumbií, ale i Ji?ní Amerikou. Eeká vás doprava zpit na leti?ti a odlet do Prahy. 
17. den: PRAHA
Poílet. 
2. den: LIMA - CUZCO
Dne?ním dnem vstoupíte do svita Inku. Pokud doposud hráli hlavní roli ?panilé, tei vás bude mnohem více zajímat historie poslední samostatné oí?e na území Ji?ní Ameriky. Po snídani vás vyzvedne oidie, odjedete na leti?ti a poeletíte nad vrcholky And do Cuzca. Setkání na leti?ti s pruvodcem a následný transfer do Va?eho hotelu.
Odpoledne se vydáte na prohlídku mista. Doslova na ka?dém kroku Vás bude eekat stoípek historie. Zaenete na vyhlídce San Christobal a pak nav?tívíte trh San Pedro, abyste mohli vidit tradiení produkty, pistované indiány a nikteré z nich ochutnali. Prohlédnete si chrám Slunce Korikancha, který vás ohromí svou velkolepostí a zároveo si v nim uvidomíte, jak moc ?panilé Peru ponieili. Nedaleký kostel Santo Domingo bude va?í dal?í zastávkou, na kterou navá?ete etvrtí oemeslníku San Blas, Arcibiskupským palácem a prohlídku zakoneíte katedrálou.
Francisco Pizarro dobyl Cuzco 15. listopadu 1533. Je jasné, ?e se v Cuzcu 15. listopad nijak neslaví. ?panilé Cuzco znieili, vyplenili a poní?ili. Jak krásné asi bylo, se mu?eme jen dohadovat, proto?e i tei jeho kouzlo bere dech. Cuzco dodnes budí obdiv zbytky staveb a vyspilostí tehdej?í incké civilizace. Zkusíte si dát do souvislostí dijiny dobytí Peru, dijiny Evropy a dijiny Incké oí?e? V?echny se toti? stoetly právi zde a nebyla to ?ádná romantická telenovela. 
3. den: CUZCO
Dne?ní dopoledne bude smis klasického a exklusivního poznávání Cuzca. Zaenete naprosto klasicky, i kdy? tak, abyste se vyhnuli davum turistu. Pojedete v protismiru vit?iny z nich. Zaenete ráno prohlídkou pevnosti Sacsayhuaman, která vás dostane díky mohutným hradbám postaveným s obrovských kamenu. Pak se zastavíte ve svatyni Qengo, kde se konaly krvavé rituály a dopoledne zakoneíte v královských lázních Puca Puacara a Tambomachay.
Odpoledne volný eas na individuální poznávání Cuzca nebo oblíbené aktivity jako lekce vaoení, výlet na koních, etyokolkách atd.
 
4. den: CUZCO - POSVÁTNÉ ÚDOLÍ
Po vydatné snídaní (tak jak je v Peru zvykem) se vydáte z Cuzca do Posvátného údolí (Valle Sagrado). Posvátné údolí nese svuj název naprostým právem. Je to skvost. Cestu zaenete na Awanacancha, malém komplexu, kde se potkáte s lamou, alpakou a vikuoou a místní vám uká?í, jak se vlna tichto zvíoat zpracovává tradiením zpusobem. na trhu v Pisacu najdete mnoho dobrých klasických výrobku, kavárny, hospudky, prosti místo, kde se dá doboe trávit volný eas. Odpoledne vás eeká prohlídka samotného Pisacu a následni museum Inkariy, kde se bude také podávat obid, a poté opravdový klenot ? pevnost Ollantaytambo s misteekem na úpatí kopce. Je to takový malý peruánský ?Eeský Krumlov? a bude se vám moc líbit.
Ubytování v hotelu v srdci Posvátného údolí.

 
5. den: POSVÁTNÉ ÚDOLÍ - MACHU PICCHU - CUZCO
Na tento den nejspí?e napjati eekáte ? vydáte se na cestu k posvátnému Machu Picchu, jednomu z divu svita. Ráno odjezd autobusem k citadele kde vás eeká komentovaná prohlídka s pruvodcem a volný eas na fotografování a toulky po terasách. Po prohlídce odjezd autobusem do Machu Picchu Pueblo a obid v místní restauraci. Pozdi odpoledne odjezd zpit do Cuzca a poenocování.

Machu Picchu je nejznámij?ím a nejvelkolepij?ím archeologickým sídli?tim kontinentu. Skuteený úeel a funkce pevnosti Machu Picchu je dodnes poedmitem spekulací a debat. Pravdipodobni byla vybudována v letech úpadku za posledních Inku jako pokus o zachování incké kultury. Mohla být také nábo?enským sídlem, zalo?eným jako pokus znovu vzkoísit inckou nadvládu ohro?enou vpádem ?panilu. Pevnost nebyla nikdy zmínina v kronikách vedených ?panilskými kolonizátory, je? slou?ily jako psané archivy dosud nezaznamenané historie Inku. Inkové nikdy neu?ívali písmo, tak jak jej známe mi, ale tzv. Kipu - uzlové písmo, které je dodnes nerozlu?tino, a tak nám v?echny podrobnosti incké historie poiná?ejí jen ?panilské záznamy. O existenci Machu Picchu nevidil, kromi nikolika místních Keeuu, nikdo. Kdy? svitoznámou památku objevil v roce 1911 americký historik Hiram Bingham, byl v celém areálu pevnosti sám, doprovázen jen kapitánem peruánské armády a malým indiánským klukem. 
6. den: CUZCO - QUITO
Dnes se rozloueíte s Peru a poeletíte do hlavního mista Ekvádoru Quita, které se nachází na úpatí sopky Pichincha v úctihodné nadmooské vý?ce 2.850 m.n.m.
Po poíletu vás na leti?ti vyzvedne oidie a odveze do hotelu, kde se ubytujete.  
7. den QUITO A VÝLET NA GEOGRAFICKÝ ROVNÍK
Po snídani se vypravíte s pruvodcem na výlet po Quitu, druhém nejvý?e polo?eném hlavním misti na sviti (po bolívijském La Paz). Eeká vás prohlídka staré eásti mista, je? je nyní pod ochranou UNESCO, nebo? se zde nacházejí historické monumenty a budovy. Nevynecháte skvost na Námistí nezávislosti, katedrálu, kostel San Francisco a Santo Domingo. Z kopce Panecillo na jihu mista budete mít nádherný pohled na Quito pod sebou, poes staré misto dohlédnete a? na severní moderní eást, kterou charakterizují vý?kové budovy a rozhlehlé parky. Po obidi v místní restauraci se vydáte na La Mitad del Mundo, monument nedaleko vesnieky San Antonio vystaviný poesni na geografickém rovníku. Nachází se zde i etnografické muzeum s informacemi o indiánských kmenech, model koloniálního Quita a planetárium. Odpoledne návrat do hotelu. 
8. den: QUITO - OTAVALO
Po snídani vás eeká výlet do mista Otavalo, které se nachází cca 2 hodiny na sever od Quita. Toto svitoznámé stoedisko je proslulé díky ka?dodenním trhum, kde místní indiánské komunity nabízí nepoeberné mno?ství rukodilných a umileckých produktu lokálního charakteru. Po prohlídce trhu budete pokraeovat smirem k vulkánu Cotacachi, uvnito kterého se nachází laguna Cuicocha (3246 mnm.) a dva ostrovy vulkanického puvodu s jedineenou faunou. V laguni kráteru si mu?ete vychutnat okru?ní plavbu, bihem ní? místní puvodce vysvitlí, za jakých okolností tato mikroklimatická oblast vznikala. V poípadi zájmu bude mo?né zajistit obid v tradiení restauraci, kde podávají ekvádorskou specialitu: sma?ené moree.
 
9. den: QUITO - NÁRODNÍ PARK COTOPAXI
Dnes se vydáte se na dal?í výlet mimo Quito, tentokrát do Národního parku Cotopaxi - jednoho ze symbolu Ekvádoru. Pohled na majestátní nejvit?í einnou sopku na sviti (5897 m.n.m.) a druhou nejvy??í ekvádorskou horu, s jejím stále zasni?eným vrcholkem je naprosto úchvatný, stejni tak na vodopády na oece Pita a Tambo, které stákají za svahu sopky.
Po celodenní výleti (8 hod.) se vrátíte zpit do hotelu v Quitu. 
Prodlou?ení: pobyt v Karibiku: ostrov Aruba
Vyu?ijte skvilou mo?nost odpoeinout si po nároeném poznávacím programu v Karibiku, na nádherném ostrovi Aruba.
Poipravili jsme pro vás dva balíeky na 5 nocí, které si ale mu?ete upravit, pokud si budete poát napo. del?í/krat?í pobyt, jiný hotel a pod.
3* hotel Tropicana Aruba Resort & Casino se snídaní
4* Amsterdam Manor Beach Resort, se snídaní
Ceny zahrnují letenku z Cartageni na Arubu, transfer a ubytování. 


Objednáváte termín: 23.11.2018-09.12.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za osobu ve dvoulu?kovém pokoji (93 990,- Kč)   
Zdravotní poji?tiní do zahranieí (590,- Kč)   
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 3* hotel se snídaní od (17 500,- Kč)   
Roz?íoení: 5 nocí v Karibiku - ostrov Aruba, ve. letenkek / 4* hotel se snídaní od (28 160,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz