Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - okruh Ománem s eeským pruvodcem


banner

okruh Ománem s eeským pruvodcem


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1980122


Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu za mořem, za památkami, za přírodou
Nástupní země Česká republika
Nástupní místo Praha
Začátek zájezdu 07.12.2018
Konec zájezdu 14.12.2018
Počet nocí 7
Průvodce Česky hovořící
Typ dopravy  
Strava Se snídaní
  Tisk stránky Tisknout
zpáteení letenku Praha ? Muscat - Praha v ekonomické toídi s jedním poestupem
leti?tní taxy
uvedená doprava (autobus, jeepy) po Ománu
eesky mluvícího pruvodce CK Marco Polo
uvedené aktivity v programu
strava dle programu
4 noci v hotelu Ramee Guestline 4* standard pokoj se snídaní
1 noc v hotelu Ras Al Jinz Carapace 3*, standard pokoj se snídaní
1 noc v Arabian Oryx Camp, polopenze
1 noc v hotelu Falaj Daris 3*, standard pokoj se snídaní
zákonné poji?tiní CK proti úpadku
základní zdravotní poji?tiní ERV


vízum do Ománu (52USD)
fakultativní poipoji?tiní 1 490 Ke/os (napo. poji?tiní proti stornu zájezdu, odpovidnost za ?kodu, poji?tiní zavazadel apod.)
stravování neuvedené v programu, nápoje
fakultativní aktivity
spropitné místním pruvodcum ei oidieum


Nenechte si ujít poíle?itost poznat Omán i jinak ne? jen resort u mooe. Vydejte se s námi do horských vádí, datlových háju, pou?tních dun ei na kouzelné poboe?í. Eeká Vás týden plný zá?itku, který Vám poiblí?í kulturu i historii této ú?asné zemi.

Cena na osobu ve dvoulu?kovém pokoji 59 900,- Kč Poíplatek za jednolu?kový pokoj 9 000,- Kč
Poipoji?tiní proti stornu 1 490,- Kč    

07.12. - 14.12.2018 8 dní od 0,- Kč      

Muscat
Dopoledne si pojedeme prohlédnout hlavní misto Ománu - Muscat. Mimo jiné uvidíme hlavni dominantu mista:
VELKÁ ME?ITA SULTÁNA QABOOSE - obdivuhodný a zcela originální poíklad moderní arabské architektury. Nenápadná elegance a tlumené stíny exteriéru skrývají obrovský poepych uvnito, pro mnohé poedstavuje nejkrásnij?í me?itu na sviti. Jeho Výsost sultán Qaboos bin Said ji slavnostni inauguroval v kvitnu 2001, do jejích modlitebních hal, nádvooí a chodeb se vejde 20 000 vioících. Uvnito budete obdivovat skryté poklady ? obrovský rueni tkaný koberec v hlavní hale a nádherný lustr vyrobený z koi??álu Swarovski. Zavi?ený pod centrální kupolí vytváoí v interiéru magické osvitlení. Koberec i lustr patoí k nejvit?ím na sviti. Prohlídneme si fascinující knihovny a jedineené mozaikové výzdoby chodeb. V noci osvitlená
me?ita záoí na pozadí tmavé oblohy, její náv?tiva je opravdovým po?itkem.

MUTRAH ? KOUSEK OMÁNSKÉHO ?IVOTA: Pradávné centrum ománského obchodu je okouzlující smisici starého a nového: v poístavu sultána Qaboose kotví stará rybáoská plavidla dhow vedle moderních výletních lodí a ve slunci se lesknoucích oboích lodí nákladních. Tr?i?ti - souk skrývá obchudky se skuteenými poklady - nejjemnij?í ománská kadidla, tradiení tepané stoíbrné zbrani kandjar a mnohé dal?í. Hlavním lákadlem je tu eilý ruch, vuni a zvuky typické pro arabské tr?i?ti, vydáme se i do postranních cestieek a zaprá?ených obchudku a zkusíme smlouvat poi nákupu kooení, ?perku, ?átku a jiných originálních suvenýru. Poírodní poístav lemovaný majestátními horami je ideálním místem k procházce a odpoeinku, posadíme se na promenádi na sklenieku ovocného d?usu a necháme kolem sebe plynout ka?dodenní ?ivot. Nahlédneme do spletitých ulieek za soukem a vyfotografujeme si me?itu Lawati a staré portugalské obchodní domy.
Odpoledne volný program u mooe.
Ramee Guestline Hotel 4*  
Návrat do Prahy
Návrat do Prahy 
Nizwa
NIZWA ? PEVNOST A SOUK: Misto Nizwa je obklopené zelení, palmové háje zásobuje vodou nejdel?í falaj (zavla?ovací systém) v zemi. Je ideálním místem pro dopolední náv?tivu. Nelze vynechat pevnost, monumentální stavbu ze 17 století, které dominuje 40 metru vysoká centrální vi?. Z vi?e se nabízí krásný výhled na Nizwu a okolí. Za náv?tivu stojí také souk, místní tr?nice, která je dodnes skuteeným centrem mista. Místní sem poichází na ka?dodenní nákup potravin, turisté zde najdou bohatou nabídku ománských stoíbrných výrobku, zbraní a sladkostí halwa.
Odjezd do Muscatu na leti?ti. 
Odlet z Prahy
Odlet v dopoledních hodinách z Prahy. 
Poboe?ní cesta do mista Sur
Panoramatická cesta na jih do misteeka Sur. Cestou Vás mimo jiné eeká
PROPADLINA (ZÁVRT) BIMMAH: Po cesti nav?tívíme toto úchvatné místo. Blankytná voda v propadlini Bimmah poitahuje ka?dý rok tisíce náv?tivníku, nedávno byla dokonce oznaeena jako nejkrásnij?í svého druhu na sviti. Vznikla propadnutím vápencového stropu podzemní jeskyni, aekoli arabský název má poetietij?í vysvitlení ? park spadlého meteoritu. Bimmah je krásný poírodní fenomén i místo, kde je mo?né si zaplavat a pooídit fantastické fotografie.


SUR ? VÝROBNA LODÍ DHOW: Staré misto Sur je obrácené tváoí k mooi, odkud v?dy poicházelo bohatství. Hlavní misto regionu Sharqiya se py?ní bohatou minulostí, bylo jedním z nejdule?itij?ích poístavu oblasti, klíeovým bodem pro obchod s Indií a zemimi východní Afriky. Pevnosti a strá?ní vi?e, obklopující misto, dokazují, jak dule?itým v minulosti bylo. V poístavu najdeme hlavní atrakci, tradiení lodinice, kde se dodnes rueni vyrábí historické doeviné lodi dhow, stejni jako tomu bylo po celá staletí. Omán je nesmírni py?ný na svoji námooní tradici, a i kdy? poptávka poklesla, v Suru se stále vyrábí kvalitni zpracované lodi pro zákazníky z celého svita. Výrobna lodí je klidné místo, mu?eme se tu libovolni procházet a v?e si prohlédnout.

RAAS AL HADD ? DOMOV ?ELV: Nádherné plá?e v okolí Raas al Had nepoitahují pouze lidské náv?tivníky Ománu. Ka?dý rok do tohoto nejvýchodnij?ího cípu sultanátu poiplouvá mno?ství ?elv, aby zde nakladly svá vzácná vejce. Vidit tyto obrovské vodní ?ivoeichy vylézat na boeh a klást vejce a pozorovat stovky právi vylíhlých ?elvieek, jak si hledají cestu do mooe, je opravdu jedineený zá?itek. Omán si je vidom svou velkou zodpovidností co se ochrany ?elví populace týee, náv?tivníci proto musí striktni dodr?ovat pravidla chování (fotografování, ru?ení zvíoat atd). Budete poenocovat v nedalekém hotelu a ve veeerních nebo naopak brzkých ranních hodinách, kdy je nejvit?í ?ance vidit ?elvy v akci, máte mo?nost odjet na výlet na jedno z míst, kde je mo?né se s timito nádhernými ?ivoeichy setkat
Pokud budete chtít poedobjednat výlet na pozorování ?elv, je nutné dopoedu, platba ?elví rezervaci je 5OMR na osobu

1 noc v hotelu Ras Al Jinz Carapace 3*, standard pokoj se snídaní
 
Poílet do Muscatu a odpoeinek v hotelu
Poílet na mezinárodní leti?ti Muscat v noci. Vyoízení imigraeních formalit, transfer do hotelu ? brzký check in v Ramee Guestline Hotel 4* (pokoj se snídaní). Ubytování, relax na plá?i, odpoeinek.
Fakultativni aktivity jako pozorování delfínu nebo ?norchlování.
Noc v hotelu Ramee Guestline Hotel 4*
 
Wadi Bani Khalid ? Jabal Akhdar
WADI BANI KHALID: Do tohoto krásného wádí po celý rok poitéká voda. Po koivolaké cesti po horském úboeí vstoupíme do dlouhého oeei?ti, obklopeného vesnicemi a úrodnými plantá?emi. Voda vytékající z nikolika pramenu je zachycována v hlubokých pruzraených jezírkách,
dostaneme se k nim po eetných pi?inkách a mustcích. Je mo?né se vykoupat, ale ohledem na místní obyvatele je vhodnij?í se nesvlékat do plavek. Pokud není vysoká hladina vody, je mo?né se vydat na pruzkum do odlehlých eástí wádí, odvá?ní turisté s dobrou obuví a svítilnou mohou pátrat po jeskyni Moqal.
Budeme pokraeovat na vyhlídkovou jízdu do JEBEL AKHDAR. Pojedeme podívat na tzv. Dianas Point - jedno z nejoblíbenij?ích míst princezny Diany, kdy? tu byla na náv?tivi. Z tohoto bodu je úchvatný výhled na terasovité plantá?e Jebel Akhdar s jejich ovocnými stromy, granátovými jablky, eesnekem apod. Vzhledem k relativni nízkým teplotám na Jebel Akhdar je tato oblast také známa pro své plantá?e ru?í, ze kterých se vyrábí ru?ová voda, je? je velmi easto u?ívána ve v?ech ománských domácnostech.

Nocleh hotelu Falaj Daris 3*, standard pokoj se snídaní
 
Wahiba
NECHÁME SE UCHVÁTIT WAHIBA SANDS. Výlet do Wahiba (té? Sharqiya) Sands je skvilou mo?ností jak si vychutnat arabskou pou?? jako z pohádky. Ru?ové, vitrem zbrázdiné a stále se minící duny pou?ti Wahiba jsou poesni takové, jaké si poedstavujeme. Stále zde ?ijí beduínské rodiny, vydilávající si na holé ?ivobytí tradiením nomádským zpusobem ? chovem dobytka. Na mnoha místech zahlédnete nezávislé, v jasných barvách obleeené beduínské ?eny. ?ijí svuj neuvioitelný ?ivot ve skromnosti, ale v naprosté znalosti a pochopení drsného prostoedí, ve kterém se pohybují, daleko od ostatních Ománcu. Nejeastiji je spatoíme vykukovat za koly starých d?ípu nebo ují?dijící v dunách.
Uvidíme pou??, kdy? je nejkrásnij?í ? poi západu slunce ? jeliko? budeme poenocovat právi na pou?ti. Fakultativni lze zaoídit jízdu na velbloudovi nebo sjí?diní dun v terénním auti.

Noc v luxusním pou?tním kempu Arabian Oryx Camp, stan, polopenze.
 


Objednáváte termín: 07.12.2018-14.12.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena na osobu ve dvoulu?kovém pokoji (59 900,- Kč)   
Poíplatek za jednolu?kový pokoj (9 000,- Kč)   
Poipoji?tiní proti stornu (1 490,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz